Βέροια: Συνεδριάζει την Τρίτη 23 Μαΐου η Οικονομική Επιτροπή

 

Την Τρίτη 23 Μαΐου και ώρα 11:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

ΘΕΜΑ

1ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2017.

ΘΕΜΑ

2ο

Συγκρότηση ή μη γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ

3ο

Συγκρότηση ή μη Επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή γέφυρας στον Αγ.Νικόλαο Δ.Ε. Δοβρά».

ΘΕΜΑ

4ο

Συγκρότηση ή μη Επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας».

ΘΕΜΑ

5ο

Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)».

ΘΕΜΑ

6ο

Έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών & κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού για «Προμήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου και δύο κλειστών φορτηγών (τύπου van)».

ΘΕΜΑ

7ο

Έγκριση ή μη διενέργειας & έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια για σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου» (σχολικού έτους 2017-2018).

ΘΕΜΑ

8ο

Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για «Κατασκευή περίφραξης στο αριθμ. 176νστ αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Τ.Κ. Ασωμάτων».

ΘΕΜΑ

9ο

Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για μετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ

10ο

Έγκριση ή μη δαπάνης για «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον Περιφερειακό Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας».

ΘΕΜΑ

11ο

Έγκριση ή μη δαπάνης για «Διάθεση υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α. (2016)».

ΘΕΜΑ

12ο

Έγκριση ή μη δαπάνης για «Παροχή υπηρεσιών στο Δήμο Βέροιας για τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία "Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια": Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς (ΑΕΑ) και Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ)».

ΘΕΜΑ

13ο

Έγκριση ή μη δαπάνης για «Αμοιβές Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας με ανάθεση εργασίας (2016)».

ΘΕΜΑ

14ο

Έγκριση ή μη δαπάνης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».

ΘΕΜΑ

15ο

Έγκριση ή μη δαπάνης για «Αντικατάσταση στέγης 8ου Νηπιαγωγείου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

16ο

Έγκριση ή μη δαπάνης για «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδος».

ΘΕΜΑ

17ο

Έγκριση ή μη δαπάνης για «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (1ο Υποέργο)».

ΘΕΜΑ

18ο

Έγκριση ή μη δαπάνης για «Συντήρηση Έργου Ανάπλασης».

ΘΕΜΑ

19ο

Έγκριση ή μη δαπάνης για «Συντήρηση κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Δοβρά».

ΘΕΜΑ

20ο

Έγκριση ή μη δαπάνης για «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων».

ΘΕΜΑ

21ο

Έγκριση ή μη δαπάνης για «Ανανέωση και αναβάθμιση αδειών χρήσης υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού» (Παροχή Υπηρεσιών Ανανέωσης Αδειών Χρήσης του Λογισμικού ACEERPeCM).

ΘΕΜΑ

22ο

Έγκριση ή μη δαπάνης για «Ανανέωση και αναβάθμιση αδειών χρήσης υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού» (Παροχή Υπηρεσιών Ανανέωσης Αδειών Χρήσης Λογισμικού Η/Μ εγκαταστάσεων).

ΘΕΜΑ

23ο

Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού» (Προμήθεια Εφαρμογής Λογισμικού Σχεδίασης με την βοήθεια Η/Υ).

ΘΕΜΑ

24ο

Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια υλικών συντήρησης αναβάθμισης Δικτύων».

ΘΕΜΑ

25ο

Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων.

ΘΕΜΑ

26ο

Έγκριση ή μη δαπανών για Προμήθεια υλικών (Χρώματα-Σιδηρικά-Ξυλουργικά-Οικοδομικά) για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων των Δ.Ε. Μακεδονίδος, Δοβρά, Βεργίνας & Απ.Παύλου.

ΘΕΜΑ

27ο

Έγκριση ή μη δαπανών και απόδοση λογαριασμού εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο.

ΘΕΜΑ

28ο

Διάθεση ή μη πίστωσης για «Παρέμβαση για την ασφαλή χρήση του δημοτικού οικοπέδου Ο.Τ. 316».

ΘΕΜΑ

29ο

Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών».

ΘΕΜΑ

30ο

Διάθεση ή μη πίστωσης για «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας».

ΘΕΜΑ

31ο

Διάθεση ή μη πίστωσης για «Εργασίες για τη μεταστέγαση του μουσικού σχολείου στο πρώην στρατόπεδο Αγ.Βαρβάρας».

ΘΕΜΑ

32ο

Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση πάρκων και παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας».

ΘΕΜΑ

33ο

Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση πάρκων-παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δοβρά, Βεργίνας, Μακεδονίδος».

ΘΕΜΑ

34ο

Διάθεση ή μη πίστωσης για «Διαμόρφωση χώρου στις πηγές Λευκόπετρας».

ΘΕΜΑ

35ο

Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων».

ΘΕΜΑ

36ο

Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μακεδονίδος».

ΘΕΜΑ

37ο

Διάθεση ή μη πίστωσης για «Ανακατασκευή Δημοτικών τουαλετών επί της οδού Πλατάνων».

ΘΕΜΑ

38ο

Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια και εγκατάσταση φιαλών CO2 σε συστήματα πυρόσβεσης δημοτικών κτιρίων».

ΘΕΜΑ

39ο

Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Απ.Παύλου».

ΘΕΜΑ

40ο

Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Δοβρά».

ΘΕΜΑ

41ο

Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αμοιβές Λογιστών».

ΘΕΜΑ

42ο

Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας».

ΘΕΜΑ

43ο

Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» & «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».

ΘΕΜΑ

44ο

Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για έκδοση πιστοποιητικών από το Κτηματολογικό Γραφείο Βέροιας.

ΘΕΜΑ

45ο

Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από την υπάλληλο Α.Χατζηνικολάου.

ΘΕΜΑ

46ο

Ορισμός ή μη δικηγόρου Θεσ/νίκης για να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θεσ/νίκης κατά τη συζήτηση αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης των Δ.Κονακλίδη και Ν.Αρουτσίδη, καθώς και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης.

ΘΕΜΑ

47ο

Ορισμός ή μη δικηγόρου Θεσ/νίκης για να παρασταθεί ενώπιον του Δ/κού Εφετείου Θεσ/νίκης κατά τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης του Ε.Γκαβανά.

ΘΕΜΑ

48ο

Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Τριμελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής της Μ.Στάθη.

ΘΕΜΑ

49ο

Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Μονομελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής της εταιρείας «ΒΛΑΝΤΗΣ ΑΛ.-ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝ. Ο.Ε.».

ΘΕΜΑ

50ο

Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Μονομελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής του Σ.Στουγιάννου.

ΘΕΜΑ

51ο

Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Μονομελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής (δ/κή επίλυση διαφοράς) της εταιρείας «ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΟΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο.Ε.».

ΘΕΜΑ

52ο

Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Μονομελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής (επιτροπή του άρθρου 32 του Ν.1080/1980) του Ι.Μπεκιάρη.

ΘΕΜΑ

53ο

Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Τριμελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της Στ.Κοντολέων.

ΘΕΜΑ

54ο

Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Τριμελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της Α.Τζήμου.

ΘΕΜΑ

55ο

Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Τριμελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της Κ.Μπατσίλη.

ΘΕΜΑ

56ο

Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Τριμελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της Δ.Γεωργούδη.

ΘΕΜΑ

57ο

Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Τριμελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της Α.Τσοτουλίδου.

ΘΕΜΑ

58ο

Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Τριμελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της Σ.Ρουκά.

ΘΕΜΑ

59ο

Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Τριμελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της Κ.Λάϊου.

ΘΕΜΑ

60ο

Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Τριμελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της Στ.Μπάτζιου.

ΘΕΜΑ

61ο

Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Τριμελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της Στ.Παπαδοπούλου.

ΘΕΜΑ

62ο

Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Τριμελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της Ε.Παπουλίδου.

ΘΕΜΑ

63ο

Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Τριμελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της Χρ.Τσέλιου.

ΘΕΜΑ

64ο

Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Τριμελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της Σ.Δαμιανίδου.

ΘΕΜΑ

65ο

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 1/ΑΠΛ/2017 απόφασης του Μον.Πρωτοδικείου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

66ο

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 5/ΑΠΛ/2017 απόφασης του Μον.Πρωτοδικείου Βέροιας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ