Βέροια: Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/9) η Οικονομική Επιτροπή

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει τη Δευτέρα  18-09-2017 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
 
ΘΕΜΑ 1ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2017.
ΘΕΜΑ 2ο Προέλεγχος Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικής διαχείρισης έτους 2016 του Δήμου Βέροιας και υποβολή του στο Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 3ο Απαλλαγή ή μη και καταλογισμός ή μη Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Βέροιας για τη διαχείριση παγίας προκαταβολής 2016.
ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των Νομικών του Προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους, για το έτος 2018».
ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση χώρου στις πηγές Λευκόπετρας».
ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων».
ΘΕΜΑ 7ο Συγκρότηση ή μη Επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε.».
ΘΕΜΑ 8ο Τροποποίηση και μερική ανάκληση της αριθμ.506/2017 απόφασης Ο.Ε. για "Συγκρότηση Επιτροπής και κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων»".
ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για μετακινήσεις υπαλλήλων.
ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών κεντρικών θερμάνσεων σχολικών και δημοτικών κτιρίων».
ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση ή μη δαπάνης για «Φόρος Δωρεάς».
ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση ή μη δαπάνης για «Σύνταξη φακέλου για την υποστήριξη της εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ 13ο Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» και «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».
ΘΕΜΑ 14ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων για την κάλυψη της πυροπροστασίας».
ΘΕΜΑ 15ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ 16ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας».
ΘΕΜΑ 17ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων».
ΘΕΜΑ 18ο Επί αιτήματος Θ.Ασλανίδη για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.
ΘΕΜΑ 19ο Επί αιτήματος Γ.Γούτα για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση τραυματισμού του.
ΘΕΜΑ 20ο Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 1306/2017 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης.
ΘΕΜΑ 21ο Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 122/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βέροιας.
ΘΕΜΑ 22ο Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παρασταθεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία «Ευάγγελος Βασιλειάδης-Υπηρεσίες καλλιτεχνών».
ΘΕΜΑ 23ο Ορισμός ή μη δικηγόρου Θεσ/νίκης να παρασταθεί στο Εφετείο Θεσ/νίκης κατά τη συζήτηση αίτησης (διαδικασία απαλλοτριώσεων) της εταιρείας με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρία» (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης.
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ