Ποιοι μπορούν να συνεχίσουν να ασφαλίζονται σε δύο Ταμεία

 

Τους ασφαλισμένους που έχουν δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς, που ήταν έως τις 31/12/2016 διευκρινίζει νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, μετά τις αλλαγές που επήλθαν με τον ν. 4892/2022.

Με την εγκύκλιο παρέχεται δικαίωμα επιλογής στους ασφαλισμένους, ενώ αποσαφηνίζεται εάν υπάρχει υποχρέωση επιπλέον καταβολής ή επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών.

Ακόμη, διευκρινίζεται πως πρέπει να χειριστούν το θέμα της διπλής ασφάλισης, οι ίδιοι οι υπόχρεοι και οι εργοδότες τους.

 

Ειδικότερα, η υπ. αρ. 19/2022 εγκύκλιος του ΕΦΚΑ αναφέρει ότι σύμφωνα με το ν. 4387/2016, οι ασφαλισμένοι ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, για τους οποίους προέκυπτε, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως αυτές ίσχυαν ως την έναρξη του N.4387/2016, για κάθε φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό που εντάχθηκε στον e - ΕΦΚΑ, υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς για την αυτή απασχόληση, καταβάλλουν τις προβλεπόμενες, ασφαλιστικές εισφορές.

Οι παλαιοί ασφαλισμένοι κατά την έννοια του ν. 2084/1992, για τους οποίους καταβάλλονταν εισφορές σε δυο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ πρώην φορείς, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς έως τις 31.12.2016, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν στον e - ΕΦΚΑ μέχρι τις 31/12/2022, δήλωση επιλογής φορέα και καταβολής εισφορών την οποία θα πρέπει να κοινοποιήσουν στον εργοδότη τους, με την οποία : 

  • Θα μπορούν να επιλέξουν τον ενταχθέντα στον e-ΕΦΚΑ, πρώην φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, στην ασφάλιση του οποίου υποχρεωτικά προσμετράτε ο χρόνος ασφάλισης από 1/1/2017 και εφεξής.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση επιλογής εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, θεωρείται ότι ο ασφαλισμένος επέλεξε να συνεχίσει την ασφάλισή του στον φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, ο οποίος δηλώθηκε στην τελευταία Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης επιλογής ενταχθέντα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορέα, τομέα, κλάδου ή λογαριασμό.

Η επιλογή ενταχθέντα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό δεν δημιουργεί υποχρέωση επιπλέον καταβολής ή επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών για το διάστημα μέχρι την υποβολή της δήλωσης επιλογής, ενώ από τον επόμενο της δήλωσης επιλογής μήνα, ο εργοδότης υποχρεούται να ασφαλίζει τον μισθωτό ή έμμισθο, σύμφωνα με τη δήλωσή του.

  • Θα μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους και στον δεύτερο πρώην φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, στον οποίο υπάγονται, καταβάλλοντας όμως οι ίδιοι επί των αποδοχών τους το συνολικό ποσοστό εισφοράς εργοδότη και ασφαλισμένου. Η προαιρετική ασφάλιση πραγματοποιείται άπαξ, εκκινεί αναδρομικά από 1/1/2017 ή από τη στιγμή της δήλωσης καταβολής εισφορών, σύμφωνα με την επιλογή του ασφαλισμένου.

Στην περίπτωση που γίνει επιλογή για συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισης και στον δεύτερο πρώην φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, αυτή διέπεται από την έναρξή της από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται και σε παλαιούς ασφαλισμένους που διορίστηκαν στο Δημόσιο από την 1/1/1993 και εφεξής και κατέβαλλαν μέχρι 31/12/2016 δεύτερη εισφορά και ειδικόττερα:

  1. Παλαιός ασφαλισμένος μηχανικός που απασχολείται με εξαρτημένη εργασία που δεν έχει συνάφεια με το επάγγελμα του, ο οποίος μέχρι 31.12.2016 κατέβαλλε εισφορές λόγω ιδιότητας στο τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και λόγω απασχόλησης στο τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ,
  2. Παλαιός ασφαλισμένος που απασχολείται ως μηχανικός στον ΟΤΕ, μέχρι 31.12.2016 υπαγόταν στην ασφάλιση και κατέβαλλε εισφορές στο τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και στο εντασσόμενο στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ -πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ.

Πού και πώς  υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται:

  • Για τους ενεργά ασφαλισμένους στο τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών της Τοπικής Διεύθυνσης e - ΕΦΚΑ τόπου εργασίας. Το αρμόδιο τμήμα παραλαμβάνει την σχετική αίτηση και αφού εξετάσει τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή του ασφαλισμένου στο άρθρο 23 του Ν.4892/2022, θα εκδίδει σχετική Απόφαση η οποία θα κοινοποιείται στον αιτούντα, στον εργοδότη και στον αρμόδιο συνταξιοδοτικό φορέα.
  • Για τους ασφαλισμένους που έχουν ήδη υποβάλλει αίτημα για συνταξιοδότηση, η σχετική αίτηση θα υποβάλλεται στο αρμόδιο τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης στην οποία έχει υποβληθεί αίτημα συνταξιοδότησης. Στην περίπτωση αυτή και για λόγους ταχείας απονομής των συντάξεων, θα γίνεται αποδεκτό το αίτημα του ασφαλισμένου προκειμένου να μην καθυστερήσει η έκδοση της Απόφασης Σύνταξης. Ταυτόχρονα θα κοινοποιείται αντίγραφο της αίτησης στο αρμόδιο τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών του τόπου εργασίας για την έκδοση της σχετικής Απόφασης, η οποία στην συνέχεια θα κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία Συντάξεων.

 

www.sofokleousin.gr

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ