Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ: Τα «μπλόκα» και οι απαλλαγές στις μεταβιβάσεις ακινήτων

 

Σε διεύρυνση των απαλλαγών από το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για τις μεταβιβάσεις ακινήτων και σε επέκταση της ηλεκτρονικής έκδοσης του αποδεικτικού προχωρά η ΑΑΔΕ, με στόχο τον περιορισμό της ταλαιπωρίας και της γραφειοκρατίας στις συναλλαγές των πολιτών με τις φορολογικές αρχές.
 
Το πρώτο βήμα για την απλούστευση των διαδικασιών έγινε με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, η οποία προβλέπει ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ από τον φορολογούμενο σε περιπτώσεις επανάληψης ή διόρθωσης συμβολαίου ως προς την περιγραφή των ορίων, του ονόματος ή του αριθμού ακινήτου, εφόσον δεν μεταβάλλεται κανένα άλλο περιγραφικό στοιχείο, η διεύθυνση και οι προσόψεις αυτού.
 
Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη, ο κατάλογος των εξαιρέσεων για τυπικά λάθη στα συμβόλαια που δεν επηρεάζουν η φορολογητέα αξία των ακινήτων και δεν αλλάζουν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του ακινήτου θα διευρυνθεί ενώ σχεδιάζεται και ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία.
 
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο αυτό προωθείται η αυτόματη ενημέρωση Ε9 μέσω των ηλεκτρονικών δηλώσεων για τις μεταβιβάσεις που υποβάλλονται στη πλατφόρμα myProperty.
 
 
Οι φορολογούμενοι που ενδιαφέρονται να μεταβιβάσουν ακίνητο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς τυχόν λάθη, κενά η παραλείψεις στο Ε9 και οφειλές από ΕΝΦΙΑ «μπλοκάρουν» τη σύνταξη του συμβολαίου και οδηγούν σε περιπέτειες με την εφορία.
 
Ειδικότερα θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
 
Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ προσκομίζεται από τον φορολογούμενο, ο οποίος είχε την υποχρέωση να δηλώσει δικαίωμα επί ακινήτου στη δήλωση ΕΝΦΙΑ του οικείου έτους. Το πιστοποιητικό προσκομίζεται από όλους τους φορολογουμένους που συμβάλλονται στο ίδιο συμβολαιογραφικό έγγραφο, μόνο ως προς το δικαίωμα επί του ακινήτου το οποίο είχαν υποχρέωση να συμπεριλάβουν στις δηλώσεις ΕΝΦΙΑ των αντίστοιχων ετών και το οποίο μεταβάλλεται, αλλοιώνεται ή μεταβιβάζεται με αυτό.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, στις δηλώσεις ΕΝΦΙΑ υπάρχει απόκλιση ως προς την αναγραφή των περιγραφικών στοιχείων του δικαιώματος επί ακινήτου ή δεν έχει δηλωθεί μέρος ή όλο αυτού, ενώ υπήρχε σχετική υποχρέωση, το πιστοποιητικό εκδίδεται μετά την υποβολή των απαιτούμενων δηλώσεων ΕΝΦΙΑ με την ορθή απεικόνιση του δικαιώματος και την καταβολή του συνόλου του αναλογούντος φόρου, τόκων και προστίμων. Αν υπάρχει απόκλιση ως προς την περιγραφή του δικαιώματος επί ακινήτου, γιατί μεταβλήθηκε η κατάστασή του ή γιατί ο φορολογούμενος ακολούθησε νομοθεσία, αποφάσεις ή εγκυκλίους που όριζαν άλλως, το πιστοποιητικό επισυνάπτεται, αφού ελεγχθεί η ορθότητά του από τον αρμόδιο για τη μνημόνευση, επισύναψη ή παραλαβή του. Δεν απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης σε περιπτώσεις στις οποίες στο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ταυτίζεται ο νομός, ο δήμος ή η κοινότητα, το δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα και διαφοροποιείται η διεύθυνση του ακινήτου από την αναγραφόμενη στον τίτλο κτήσης, εφόσον είναι πρόδηλο στον αρμόδιο για τη μνημόνευση και επισύναψή του ότι πρόκειται περί του ιδίου ακινήτου.
Τα επισυναπτόμενα στο συμβολαιογραφικό έγγραφο πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ εκδίδονται για τα πέντε προηγούμενα από τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου έτη, ανεξάρτητα από τον χρόνο μεταγραφής του. Δεν απαιτείται πιστοποιητικό στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος απέκτησε δικαίωμα επί ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους ή των ετών για τα οποία απαιτείται αυτό. Κατά τη μνημόνευση του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ αναγράφονται υποχρεωτικά στο συμβολαιογραφικό έγγραφο ο αριθμός, η ημερομηνία έκδοσης, τα έτη και ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, που περιλαμβάνονται σε αυτό.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει εκδοθεί πιστοποιητικό με παρακράτηση οφειλόμενου φόρου, δεν εκδίδεται άλλο πριν τη χρησιμοποίησή του, με εξαίρεση την περίπτωση που έχει ήδη εξοφληθεί μέρος ή το σύνολο του οφειλόμενου φόρου ή έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση ή αυτό έχει απολεσθεί κατά δήλωση του φορολογουμένου, οπότε εκδίδεται νέο πιστοποιητικό.
Το πιστοποιητικό/υπεύθυνη δήλωση ΕΝΦΙΑ ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής του
 
Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ είναι απαραίτητο για τις εξής ενέργειες:
 
Μεταβίβαση ακινήτου με επαχθή αιτία.
Μεταβίβαση ακινήτου με εκούσιο πλειστηριασμό.
Μεταβίβαση ακινήτου με χαριστική αιτία.
Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο ακινήτου.
Αποδοχή κληρονομιάς.
Εγγραφή υποθήκης.
Σύσταση Οριζόντιας ιδιοκτησίας.
Σύσταση πραγματικής δουλείας επί ακινήτου.
Σύσταση προσωπικής δουλείας επί ακινήτου.
Ανταλλαγή ακινήτου.
Συζήτηση αγωγής ενώπιον δικαστηρίου.
Άλλη ενέργεια ενώπιον δικαστηρίου.
Οποιαδήποτε ενέργεια ενώπιον δημόσιας αρχής πλην δικαστηρίου.
Διαδικασία και τρόπος χορήγησης του πιστοποιητικού
Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ καθώς και η υπεύθυνη δήλωση, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ μέσω του ΟΠΣ Περιουσιολογίου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενεργό χρήστη των υπηρεσιών του Taxisnet, με τους προσωπικούς κωδικούς τους.
 
 
Περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
 
Δεν απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ ή της υπεύθυνης δήλωσης:
 
Σε περίπτωση σύνταξης περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης επί αναγκαστικού πλειστηριασμού καθώς και σε σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση καταδίκης σε δήλωση βούλησης.
Σε περίπτωση διόρθωσης συμβολαίου ως προς την περιγραφή των ορίων ακινήτου (π.χ. τα όρια προς Βορρά, Νότο κ.λπ.), εφόσον δεν μεταβάλλεται κανένα άλλο περιγραφικό στοιχείο, η διεύθυνση και οι προσόψεις αυτού.
Σε περίπτωση σύστασης δουλείας διόδου σε κοινόχρηστο χώρο οικοπέδου.
Στην περίπτωση συμβολαιογραφικού εγγράφου με το οποίο συμφωνείται η άρση, η απαλοιφή ή η μη ισχύς τεθείσας διαλυτικής αίρεσης (π.χ. εξόφλησης του τιμήματος) και με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλονται τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου καθώς και το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο ή ο αριθμός φορολογικού Μητρώου συμβαλλομένου.
Σε συμβόλαιο μονομερούς αποδοχής πρότασης δωρεάς αιτία θανάτου.
Σε αποδοχή της κληρονομιάς οικοπεδούχου, για τα ακίνητα του εργολαβικού ανταλλάγματος, για τα έτη για τα οποία είναι υπόχρεος σε δήλωση ο εργολάβος.
Σε περίπτωση δέσμευσης ή αποδέσμευσης θέσεων στάθμευσης
Σε μονομερή εξάλειψη υποθήκης και προσημείωση υποθήκης ή στην άρση κατάσχεσης.
Σε παραχώρηση υποθήκης ή προσημείωσης για εξασφάλιση δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου.
Σε περιπτώσεις σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης κανονισμού πολυκατοικίας, με την προϋπόθεση ότι σε αυτόν δεν ορίζονται αποκλειστικές χρήσεις ή παρακολουθήματα οριζόντιων ιδιοκτησιών ή αλλαγή χρήσης ιδιοκτησίας ή δεν τροποποιούνται οι κοινόχρηστοι χώροι.
Σε περίπτωση σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου για παράταση ισχύος προσυμφώνου ή αλλαγής του τιμήματος, με την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο αυτόν το προσύμφωνο είναι σε ισχύ και δεν τροποποιούνται περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου.
Σε περίπτωση σύνταξης προσυμφώνου πώλησης μελλοντικού δικαιώματος.
Σε περιπτώσεις μεταγραφής κληρονομητηρίου ή πιστοποιητικού του αρμόδιου δικαστηρίου περί αποποίησης ή μη κληρονομίας.
Σε περίπτωση παράτασης αποκλειστικά της διάρκειας ισχύος μισθωτηρίου συμβολαίου και συμβολαίου χρηματοδοτικής ή χρονομεριστικής μίσθωσης, ενόσω αυτά είναι ακόμα σε ισχύ και εφόσον δεν επέρχεται καμία άλλη μεταβολή στη σύμβαση.
Σε περίπτωση που ο μισθωτής χρονομεριστικής μίσθωσης (timesharing) ακινήτου υπεκμισθώνει το ακίνητο σε τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, χωρίς να συμβάλλεται ο κύριος του ακινήτου.
Σε περίπτωση που ο μισθωτής ακινήτου υπεκμισθώνει το ακίνητο σε τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, χωρίς να συμβάλλεται ο κύριος αυτού.
Σε περίπτωση μεταγραφής πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς.
Σε περίπτωση τροποποίησης συμβολαίου ως προς το τίμημα, εφόσον δεν μεταβάλλεται κανένα περιγραφικό στοιχείο του ακινήτου, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο ή ο αριθμός φορολογικού Μητρώου συμβαλλόμενου.
Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου από εργολάβο, μετά από τη μεταβίβαση των ποσοστών του εργολαβικού του ανταλλάγματος προς αυτόν από τον οικοπεδούχο, για τα έτη για τα οποία υποχρέωση δήλωσης του ακινήτου είχε ο οικοπεδούχος.
 
 
 
 
www.cnn.gr
 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ