Τι ισχύει με τις παραγραφές και πότε ο έλεγχος μεταφέρεται στη 15ετία

 

Από πέντε έως δεκαπέντε χρόνια μπορεί να διενεργήσει ελέγχους η εφορία σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Το χρονικό διάστημα για τη δυνατότητα του Δημοσίου να κοινοποιήσει φύλλο ελέγχου εξαρτάται από σειρά προϋποθέσεων που θέτει το φορολογικό σύστημα και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Συγκεκριμένα, εάν υπήρχαν πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία ή όχι, από πού λαμβάνονται τα στοιχεία αυτά, και συγκεκριμένα εάν είναι από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, ακόμα και εάν ο ελεγχόμενος έχει υποβάλει τις φορολογικές του δηλώσεις.

Η πραγματικότητα είναι ότι οι τελευταίες αποφάσεις της φορολογικής διοίκησης και του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας έχουν αποσαφηνίσει σε σημαντικό βαθμό τα δικαιώματα που έχουν οι Αρχές και οι φορολογούμενοι. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι δεν γίνονται και λάθη. Και ότι ο υπερβολικός ζήλος των ελεγκτών μερικές φορές οδηγεί σε καταστρατήγηση των αποφάσεων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αλλάζουν με μαγικό τρόπο ημερομηνίες έτσι ώστε να μπορέσει ο ελεγκτής να διενεργήσει έλεγχο. Βέβαια, οι καταστρατηγήσεις σε όλες τις περιπτώσεις, σχεδόν, απορρίπτονται από τη Διεύθυνση Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (ΔΕΔ). Σε άλλες, όμως, η ΔΕΔ απορρίπτει τις προσφυγές και ζητά την άμεση επιβολή των προστίμων.

Η νομοθεσία ορίζει ότι:

- Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση στη φορολογία εισοδήματος, ισχύει 15ετής παραγραφή. Αυτό σημαίνει ότι η εφορία μπορεί να ελέγξει τις χρήσεις από το 2006 κι εφεξής.

- Εφόσον από συμπληρωματικά στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση των φορολογικών αρχών εξακριβώνεται ότι το εισόδημα του φορολογουμένου υπερβαίνει αυτό που είχε δηλωθεί, ισχύει 10ετής παραγραφή. Τα συμπληρωματικά στοιχεία μπορούν να προέρχονται, για παράδειγμα, από τράπεζες του εξωτερικού στις οποίες η φορολογική διοίκηση δεν θα μπορούσε να έχει πρόσβαση.

- Αντίθετα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έχει κρίνει ότι τα στοιχεία για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών στην ημεδαπή, ανεξαρτήτως αν αυτά στοιχειοθετούν την απόκτηση εισοδήματος, δεν αποτελούν "συμπληρωματικά στοιχεία", δηλαδή δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την παράταση της πενταετούς παραγραφής σε δεκαετή. Και αυτό καθώς οι ελεγκτικές αρχές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών.

- Επίσης, εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή τα έντυπα και οι καταστάσεις που τη συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή, ισχύει επίσης η 10ετής παραγραφή.

Επέκταση ελέγχου στη 15ετία

Η Διεύθυνση Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (ΔΕΔ) απέρριψε προσφυγή φορολογούμενης η οποία ζήτησε την ακύρωση του ελέγχου και των προστίμων που της επιβλήθηκαν επικαλούμενη την απόφαση του ΣτΕ για παραγραφή της υπόθεσης της, καθότι είχε παρέλθει το χρονικό διάστημα (πενταετία) που είχε δικαίωμα η φορολογική αρχή να την ελέγξει. Ωστόσο ο έλεγχος διαπίστωσε ότι για τις ελεγχόμενες χρήσεις η φορολογούμενη δεν είχε υποβάλει φορολογικές δηλώσεις, με αποτέλεσμα ο έλεγχος να επεκταθεί στη 15ετία. Στην εν λόγω φορολογούμενη διαπιστώθηκε προσαύξηση περιουσίας που δεν είχε δηλωθεί ποτέ στην Ελλάδα, και μάλιστα η ελεγχόμενη έβγαλε την περίοδο 2013 και 2014 τα ποσά αυτά στο εξωτερικό μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων.

Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο της φορολογούμενης οι ελεγκτές εντόπισαν εμβάσματα ύψους 355.500 ευρώ κατά τα έτη 2012 και 2013 και, παρά το γεγονός ότι είχε παρέλθει η πενταετία που παραγράφονται οι φορολογικές υποθέσεις, της επιβλήθηκαν φόροι και πρόστιμα 274.689 ευρώ.

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο στη φορολογούμενη συντάχθηκε έκθεση ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος και εκδόθηκαν στο όνομα της προσφεύγουσας οι οριστικές πράξεις, οικονομικών ετών 2013 και 2014 (διαχειριστικές χρήσεις 2012 και 2013), σύμφωνα με τις οποίες:

- Για τη χρήση 2012 εντοπίστηκαν εμβάσματα στο εξωτερικό ύψους 143.000 ευρώ.

- Για τη χρήση 2013 εντοπίστηκαν εμβάσματα ύψους 212.500 ευρώ.

Όπως τονίζεται στην έκθεση της ΔΕΔ: "Επειδή η προσφεύγουσα δεν έχει υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τις διαχειριστικές χρήσεις 2012 και 2013 (οικ. έτη 2013 και 2014), το δικαίωμα του Δημοσίου να κοινοποιήσει φύλλα ελέγχου ή πράξεις καταλογισμού φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπέντε ετών από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της δήλωσης. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας, περί ‘’παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή του φόρου, με την έκδοση και την κοινοποίηση της καταλογιστικής του φόρου πράξης’’ δεν ευσταθεί και απορρίπτεται, ως νόμω και ουσία αβάσιμο".

Με βάση την απόφαση της ΔΕΔ και των ελεγκτών, καταλογίσθηκαν σε βάρος της προσφεύγουσας:

- Για το έτος 2013: Ποσό φόρου εισοδήματος 51.770,00 ευρώ, πλέον 62.124,00 ευρώ (πρόσθετος φόρος/πρόστιμο), εισφορά αλληλεγγύης ποσού 5.720,00 ευρώ, συνολικά 119.614,00 ευρώ.

- Για το έτος 2014: Ποσό φόρου εισοδήματος 66.625,00 ευρώ, πλέον 79.950,00 ευρώ (πρόσθετος φόρος/πρόστιμο), εισφορά αλληλεγγύης ποσού 8.500,00 ευρώ ήτοι συνολικά 155.075,00 ευρώ.

Επί της ουσίας, για ποσό αδήλωτων εισοδημάτων ύψους 355.500 ευρώ η εφορία τής καταλόγισε πρόστιμα που έφτασαν στο 77,26% ή, διαφορετικά, στο ποσό των 274.689 ευρώ.

 Οι υποθέσεις που είναι στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Στοιχεία τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε χιλιάδες φορολογουμένους έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς οι έλεγχοι θα γίνουν σε βάθος 10ετίας, δηλαδή ξεπερνούν την περίοδο της παραγραφής. Πρόκειται για στοιχεία τα οποία ελήφθησαν από τη φορολογική διοίκηση στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν καταθέσεις και χρηματοοικονομικά προϊόντα στο εξωτερικό που κατέχουν Έλληνες φορολογούμενοι.

Αυτό που αναφέρουν πηγές από το υπουργείο Οικονομικών είναι ότι τα στοιχεία αυτά προωθούνται στον ελεγκτικό μηχανισμό προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στο εξωτερικό είτε πρόκειται για ακίνητα είτε για λογαριασμούς.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχουν δηλωθεί, οι φορολογούμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με ελέγχους σε βάθος και μεγάλα πρόστιμα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν βρεθεί αρκετές περιπτώσεις, για τις οποίες ο ελεγκτικός μηχανισμός προχωρά σε έλεγχο σε βάθος 10 ετών. Με βάση τη νομοθεσία:

1. Στην περίπτωση που πρόκειται για χρηματικά ποσά που δεν έχουν δηλωθεί στις φορολογικές αρχές και τα οποία έφυγαν από την Ελλάδα με προορισμό κάποια χώρα του εξωτερικού, ο έλεγχος μπορεί να φτάσει μέχρι πέντε χρόνια πίσω, και συγκεκριμένα μέχρι και τη χρήση του 2016.

2. Στην περίπτωση που πρόκειται για χρηματικά ποσά που δεν έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα και εμφανίζονται σε λογαριασμούς στο εξωτερικό, χωρίς μάλιστα να έχουν περάσει από το τραπεζικό σύστημα ή γενικότερα από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, ο έλεγχος είναι αναμφισβήτητος και δεν περιορίζεται μόνο στα πέντε χρόνια, αλλά στα δέκα (θεωρούνται πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία στα οποία ο ελεγκτικός μηχανισμός δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση).

 
www.capital.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ