ΕΟΦ: 70 θέσεις υπαλλήλων με μετάταξη

Οι θέσεις απευθύνονται σε υπαλλήλους μόνιμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

Στην κάλυψη συνολικά 70 θέσεων με μετάταξη προτίθεται να προβεί ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), Ν.Π.Δ.Δ., από το Υπουργείο Υγείας και από εποπτευόμενους από αυτό φορείς, για την κάλυψη κενών οργανικών ή/και συνιστώμενων προσωποπαγών θέσεων.

Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους (μόνιμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), των παραπάνω φορέων, των κλάδων – ειδικοτήτων που αναφέρονται κατωτέρω, να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικού -Τμήμα Προσωπικού του ΕΟΦ, Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 284, Τ.Κ. 15562 – Χολαργός Αττικής, η οποία θα κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΕΟΦ.

Οι μετατάξεις θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145/11-7-2014), ως εξής : Οι φάκελοι των υποψηφίων, αφού ελεγχθούν από τη Διεύθυνση Διοικητικού – Τμήμα Προσωπικού ως προς την πληρότητα και τα τυπικά προσόντα, θα διαβιβασθούν, εντός πέντε (5) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, σε ad hoc Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί με απόφαση του Προέδρου ΕΟΦ.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού συνεκτιμήσει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, την προϋπηρεσία και την εμπειρία, κατόπιν και προσωπικής παράστασης και συζήτησης με κάθε ενδιαφερόμενο, θα διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη προς το ΔΣ/ΕΟΦ, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία περιέλευσης των φακέλων σε αυτήν. Το ΔΣ/ΕΟΦ, αφού λάβει γνώση της αιτιολογημένης γνώμης της Επιτροπής Αξιολόγησης και των οικείων φακέλων των υποψηφίων, τους οποίους δύναται –κατά την κρίση του- να καλέσει προς συνέντευξη, θα εκδώσει την τελική εγκριτική απόφαση επιλογής, η οποία θα διαβιβασθεί στη συνέχεια στο Υπουργείο Υγείας για την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής απόφασης.

Η ενώπιον του ΔΣ/ΕΟΦ διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός πέντε(5) ημερών, με έκτακτες συνεδριάσεις του.

Οι θέσεις των υπαλλήλων οι οποίες θα καλυφθούν ή θα συσταθούν με μετάταξη είναι:

 • ΠΕ Φαρμακοποιών 9
 • ΠΕ Χημικών Βιοχημικών 6
 • ΠΕ Χημικών Μηχανικών 2
 • ΠΕ Ιατρών 3
 • ΠΕ Κτηνιάτρων 3
 • ΠΕ Βιολόγων 4
 • ΠΕ Οικονομικού 5
 • ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 6
 • ΠΕ Επιστήμης Υπολογιστών 3
 • ΠΕ Πολιτικών μηχανικών/μηχανολόγων μηχανικών 1
 • ΠΕ Διοικητικού 3
 • ΠΕ Στατιστικής 3
 • ΤΕ Τεχνολόγων Εργαστηρίων 3
 • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 2
 • ΤΕ Πληροφορικής 3
 • ΔΕ Διοικητικού 2
 • ΔΕ Χειριστών ΗΥ 2
 • ΔΕ Παρασκευαστών 3
 • ΔΕ Τεχνικών 2
 • ΔΕ Οδηγών 2
 • ΔΕ Τηλεφωνητών 1
 • ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού 2
 
ergasia.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ