Θέσεις Εργασίας στο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου στο Νομό Κοζάνης

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα τρία (63) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων ανακοίνωσε η ΔΕΗ
 
201 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Αυτοματισμών και Οργάνων (ημερήσιοι) 8 μήνες 2
202 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών – Υποσταθμών (βάρδιας) 8 μήνες 3
203 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μηχανοτεχνίτες (βάρδιας) 8 μήνες 20
204 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων (βάρδιας) 8 μήνες 20
206 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Τεχνίτης Συγκολλητής 8 μήνες 1
208 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (Χειριστής Αυτοκινούμενου Γερανού) 8 μήνες 1
209 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μηχανοτεχνίτες (ημερήσιοι) 8 μήνες 10
211 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών – Υποσταθμών (ημερήσιοι 8 μήνες 3
214 ΑΗΣ /Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείου (βάρδιας) 8 μήνες 3
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ/ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΗΣ/ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ.Θ 1350, Τ.Κ. 50100 – ΚΟΖΑΝΗ, υπόψη κ. Μακεδόνα Δέσποινας τηλ: 24610-54305 και κ. Παπαδημητρίου Δημήτριο τηλ: 24610-54283. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Υποβολή αιτήσεων γίνεται από 20/10/2014 έως και 29/10/2014
 
 
Πηγή:www.diorismos.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ