Θέσεις Εργασίας στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ενδιαφέρεται να επιλέξει δεκατέσσερις (14) συνεργάτες προκειμένου να συμμετάσχουν στην υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Kύρτου πλέγματα.

Δίκτυα οικονομίας, εξουσίας και γνώσης στον ελληνικό χώρο από τους προϊστορικούς χρόνους έως τη σύγχρονη εποχή: αναλυτική τεκμηρίωση – ερμηνευτική χαρτογράφηση – συνθετικές προσεγγίσεις» (ΚΡΗΠΙΣ 447995).

Η συνεργασία θα γίνει με σύναψη Σύμβασης Έργου. Οι λεπτομέρειες για κάθε θέση συνεργάτη αναλύονται στη συνέχεια:

Θέση 1 (Κωδικός Θέσης: ΚΡΗΠΙΣ-ΙΙΕ_17)

Ειδικό Αντικείμενο Σύμβασης Έργου: Συγκέντρωση και επεξεργασία τεκμηριωτικού υλικού και συμπλήρωση και επεξεργασία βάσεων δεδομένων για τη δημιουργία διαδραστικού άτλαντα στο πλαίσιο μελέτης σχετικά με μετρικά συστήματα και ισοτιμίες στην προνομισματική περίοδο της Εποχής του Χαλκού.

Απαραίτητα Προσόντα:

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Προϊστορική Αρχαιολογία από ελληνικό ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

2. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.

3. Γνώση αρχαίων γλωσσών της Εγγύς Ανατολής.

Προαπαιτούμενη εμπειρία:

1. Επιστημονική κατάρτιση σε θέματα οικονομίας της Εποχής του Χαλκού στην Εγγύς Ανατολή με βάση τις γραπτές πηγές.

2. Εμπειρία στη συγκρότηση και διαχείριση βάσεων δεδομένων, ιδίως σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα.

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

1. Υποψήφιος διδάκτορας σε πρόγραμμα λήψης διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο διατριβής σχετικό με την προϊστορική οικονομία.

2. Καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας.

3. Πιστοποιημένη επάρκεια στις εφαρμογές γραφείου.

Διάρκεια: 12 μήνες (12 ανθρωπομήνες).

Συνολική αμοιβή: 12.000 €.

Θέση 2 (Κωδικός Θέσης: ΚΡΗΠΙΣ-ΙΙΕ_18)

Ειδικό Αντικείμενο Σύμβασης Έργου: Συγκέντρωση και επεξεργασία τεκμηριωτικού υλικού και συμπλήρωση και επεξεργασία βάσεων δεδομένων για τη δημιουργία διαδραστικού άτλαντα στο πλαίσιο μελετών σχετικά με την οικονομική και κοινωνική ιστορία των νεοτέρων χρόνων (16ος-20ος αι.)

Απαραίτητα Προσόντα:

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Νεότερη Ιστορία από ελληνικό ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Προαπαιτούμενη εμπειρία:

1. Εμπειρία σε ερευνητικά έργα που αφορούν την ιστορία του νεότερου ελληνισμού, στη συγκρότηση και διαχείριση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και την ταξινόμηση αρχειακών τεκμηρίων.

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

1. Εγγραφή σε πρόγραμμα λήψης διδακτορικού διπλώματος στη Νεότερη Ιστορία με θέμα διατριβής που εμπίπτει στην νεότερη ή σύγχρονη οικονομική και κοινωνική ιστορία.

2. Καλή γνώση άλλων ξένων γλωσσών.

3. Πιστοποιημένη επάρκεια σε ηλεκτρονικές εφαρμογές γραφείου.

Διάρκεια: 12 μήνες (12 ανθρωπομήνες).

Συνολική αμοιβή: 12.000 €. Θέση 3

(Κωδικός Θέσης: ΚΡΗΠΙΣ-ΙΙΕ_19)

Ειδικό Αντικείμενο Σύμβασης Έργου: Συγκέντρωση και επεξεργασία τεκμηριωτικού υλικού και συμπλήρωση και επεξεργασία βάσεων δεδομένων για τη δημιουργία διαδραστικού άτλαντα στο πλαίσιο μελετών σχετικά με τη νομισματική κυκλοφορία στους ρωμαϊκούς χρόνους.

Απαραίτητα Προσόντα:

1. Διδακτορικός τίτλος σπουδών με ειδίκευση στην Νομισματική της Αρχαιότητας από ελληνικό ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

2. Άριστη γνώση της αγγλικής και καλή γνώση τουλάχιστον άλλης μιας ευρωπαϊκής γλώσσας εκτός της ελληνικής.

Προαπαιτούμενη εμπειρία:

1. Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε έργα ερευνητικών ή πανεπιστημιακών φορέων με αντικείμενο τη νομισματική.

2. Επιστημονικές δημοσιεύσεις με αντικείμενο την Νομισματική της Αρχαιότητας.

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

1. Πιστοποιημένη επάρκεια σε ηλεκτρονικές εφαρμογές γραφείου.

Διάρκεια: 7 μήνες (7 ανθρωπομήνες).

Συνολική αμοιβή: 10.500 €.

Θέση 4 (Κωδικός Θέσης: ΚΡΗΠΙΣ-ΙΙΕ_20)

Ειδικό Αντικείμενο Σύμβασης Έργου: Επεξεργασία και επιμέλεια τεκμηριωτικού υλικού για τη δημιουργία διαδραστικού άτλαντα στο πλαίσιο μελετών σχετικά με την οικονομική και κοινωνική ιστορία.

Απαραίτητα Προσόντα:

1. Πτυχίο Ιστορίας από ελληνικό ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

2. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Προαπαιτούμενη εμπειρία:

1. Διετής τουλάχιστον συμμετοχή σε έργα ερευνητικών ή πανεπιστημιακών φορέων τα οποία αφορούν την Ιστορία του Νεότερου Ελληνισμού, με εμπειρία στη συγκρότηση και διαχείριση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και την ταξινόμηση αρχειακών τεκμηρίων.

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

1. Εγγραφή σε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών Νεότερης Ιστορίας.

2. Γνώση άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών.

3. Γνώση ηλεκτρονικών εφαρμογών γραφείου.

4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή συμμετοχή με ανακοίνωση σε επιστημονικά συνέδρια.

Διάρκεια: 10 μήνες (10 ανθρωπομήνες).

Συνολική αμοιβή: 10.000 €.

Θέση 5 (Κωδικός Θέσης: ΚΡΗΠΙΣ-ΙΙΕ_21)

Ειδικό Αντικείμενο Σύμβασης Έργου: Συγκέντρωση και επεξεργασία τεκμηριωτικού υλικού και συμπλήρωση και επεξεργασία βάσεων δεδομένων για τη δημιουργία διαδραστικού άτλαντα στο πλαίσιο μελέτης σχετικά με τα μετόχια του Αγίου Όρους κατά την βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο.

Απαραίτητα προσόντα:

1. Μεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος σπουδών στη Βυζαντινή Αρχαιολογία από ελληνικό ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

2. Γνώση Ελληνικής Παλαιογραφίας.

3. Άριστη γνώση Αγγλικής και πολύ καλή γνώση δύο ακόμη ευρωπαϊκών γλωσσών.

4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια.

Προαπαιτούμενη εμπειρία:

1. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ερευνητικών ή πανεπιστημιακών φορέων σχετικά με τον μοναχισμό και το Άγιον Όρος.

2. Εμπειρία στην έρευνα μοναστηριακών αρχείων.

3. Εμπειρία στη συγκρότηση και διαχείριση βάσεων δεδομένων, ιδίως σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα.

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: Διάρκεια: 12 μήνες (12 ανθρωπομήνες) με δυνατότητα επέκτασης έως τους 15 μήνες (15 ανθρωπομήνες), σε περίπτωση παράτασης του έργου.

Συνολική αμοιβή: 18.000 €.

Θέση 6(Κωδικός Θέσης: ΚΡΗΠΙΣ-ΙΙΕ_22)

Ειδικό Αντικείμενο Σύμβασης Έργου: Συγκέντρωση και επεξεργασία τεκμηριωτικού υλικού και συμπλήρωση και επεξεργασία βάσεων δεδομένων για τη δημιουργία διαδραστικού άτλαντα στο πλαίσιο μελέτης σχετικά με τις αυτοκρατορικές χορηγίες (5ος – 12ος αι.).

Απαραίτητα προσόντα:

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Βυζαντινές Σπουδές από ελληνικό ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

2. Γνώση γερμανικής γλώσσας.

Προαπαιτούμενη εμπειρία:

1. Συμμετοχή σε προγράμματα ερευνητικών ή πανεπιστημιακών φορέων με αντικείμενο την αποδελτίωση και επεξεργασία ιστοριογραφικών πηγών της βυζαντινής περιόδου.

2. Επιστημονική κατάρτιση σε θέματα που σχετίζονται με ιστορικές πηγές του 11ου και 12ου αι.

3. Ευχέρεια στην καταγραφή πολυτονικών κειμένων σε βάσεις δεδομένων.

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

1. Γνώση αγγλικής γλώσσας.

2. Γνώση ηλεκτρονικών εφαρμογών γραφείου.

3. Υποψήφιος διδάκτορας στις Βυζαντινές Σπουδές.

Διάρκεια: 6 μήνες (6 ανθρωπομήνες).

Συνολική αμοιβή: 6.000 €.

Θέση 7 (Κωδικός Θέσης: ΚΡΗΠΙΣ-ΙΙΕ_23)

Ειδικό Αντικείμενο Σύμβασης Έργου: Συγκέντρωση και επεξεργασία τεκμηριωτικού υλικού και συμπλήρωση και επεξεργασία βάσεων δεδομένων για τη δημιουργία διαδραστικού άτλαντα στο πλαίσιο μελέτης σχετικά με τα δυτικά θρησκευτικά τάγματα στον ελληνικό χώρο (11ος-15ος αι.).

Απαραίτητα προσόντα:

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Μεσαιωνική Ιστορία από ελληνικό ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, με θέμα ειδίκευσης κατά προτίμηση στην ιστορία των λατινικών κυριαρχιών στον ελληνικό χώρο.

2. Επαρκής γνώση μεσαιωνικής λατινικής γλώσσας.

Προαπαιτούμενη εμπειρία:

1. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο την αποδελτίωση και επεξεργασία πηγών της λατινικής κυριαρχίας στον ελληνικό χώρο.

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

1. Καλή γνώση ιταλικής γλώσσας.

2. Γνώση αγγλικής και γαλλικής γλώσσας.

3. Επάρκεια στη χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών γραφείου.

Διάρκεια: 6 μήνες (6 ανθρωπομήνες).

Συνολική αμοιβή: 6.000 €.

Θέση 8 (Κωδικός Θέσης: ΚΡΗΠΙΣ-ΙΙΕ_24)

Ειδικό Αντικείμενο Σύμβασης Έργου: Επιστημονική υποστήριξη στη βιβλιογραφική έρευνα, τη συλλογή τεκμηριωτικού υλικού και την κατάρτιση αρχείου σε ηλεκτρονική-ψηφιακή μορφή σχετικά με τη διακίνηση ψηφοθετών και των σχετιζομένων με αυτούς εικονογραφικών θεμάτων στην Παλαιστίνη και Αραβία κατά την αρχαιότητα.

Απαραίτητα προσόντα:

1. Μεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος σπουδών στην Κλασική Αρχαιολογία, με ειδικότερο αντικείμενο την εικονογραφία.

2. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση δύο τουλάχιστον ευρωπαϊκών γλωσσών εκτός της ελληνικής.

Προαπαιτούμενη εμπειρία:

1. Εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε ερευνητικά έργα με αντικείμενο την εικονογραφία και την ελληνική επιγραφική.

2. Εμπειρία στην οργάνωση, συμπλήρωση και διαχείριση αρχείων, καθώς και στην ταυτοποίηση, έλεγχο και επιμέλεια αρχαιολογικού, επιγραφικού και φιλολογικού τεκμηριωτικού υλικού.

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

1. Επιστημονική ενασχόληση με τις περιοχές της Παλαιστίνης και Αραβίας κατά την αρχαιότητα.

2. Πιστοποιημένη επάρκεια στη χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών γραφείου.

Διάρκεια: 4 μήνες (4 ανθρωπομήνες).

Συνολική αμοιβή: 6.000 €.

Θέση 9 (Κωδικός Θέσης: ΚΡΗΠΙΣ-ΙΙΕ_25)

Ειδικό Αντικείμενο Σύμβασης Έργου Υποστήριξη α) στη συλλογή και αποδελτίωση περσικής αρχαιολογικής βιβλιογραφίας, και β) στην κατάρτιση αρχείων βιβλιογραφικών και τοπογραφικών δεδομένων, τοπωνυμίων και εικόνων σε ηλεκτρονική-ψηφιακή μορφή σχετικά με την ελληνική παρουσία και τις ελληνικές – ιρανικές πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις στο Ιράν κατά την αρχαιότητα.

Απαραίτητα προσόντα:

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Κλασική Αρχαιολογία με ειδίκευση στον ιρανικό χώρο από ελληνικό ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

2. Άριστη γνώση της περσικής γλώσσας.

Προαπαιτούμενη εμπειρία:

1. Εμπειρία στην αρχαιολογική έρευνα του Ιράν, κατά προτίμηση κατά την αχαιμενιδική περίοδο.

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

1. Υποψήφιος διδάκτορας σε πρόγραμμα λήψης διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο διατριβής σχετικό με αρχαιολογικές εκφάνσεις των ελληνικών – περσικών σχέσεων.

2. Ευχέρεια στη χρήση εφαρμογών γραφείου.

Διάρκεια: 10 μήνες (10 ανθρωπομήνες).

Συνολική αμοιβή: 10.000 €.

Θέση 10 (Κωδικός Θέσης: ΚΡΗΠΙΣ-ΙΙΕ_26)

Ειδικό Αντικείμενο Σύμβασης Έργου: Συγκέντρωση και επεξεργασία τεκμηριωτικού υλικού και συμπλήρωση και επεξεργασία βάσεων δεδομένων για τη δημιουργία διαδραστικού άτλαντα στο πλαίσιο μελέτης σχετικά με τα δίκτυα διάδοσης του βυζαντινού πολιτισμού.

Απαραίτητα Προσόντα:

1. Διδακτορικός τίτλος σπουδών στη Βυζαντινή Ιστορία από ελληνικό ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

2. Άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ευρωπαϊκής γλώσσας πλην της ελληνικής και καλή γνώση τουλάχιστον άλλων δύο.

Προαπαιτούμενη εμπειρία:

1. Τριετής τουλάχιστον ερευνητική εμπειρία σε έργα ερευνητικών ή πανεπιστημιακών φορέων που σχετίζονται με ζητήματα βυζαντινής ιστορίας, κοινωνίας και πολιτισμού.

2. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων, με θέματα που άπτονται της βυζαντινής ιστορίας, κοινωνίας και πολιτισμού, ιδίως σε σχέση με τη μελέτη της επικοινωνίας εμπόλεμων κοινωνιών στους βυζαντινούς χρόνους.

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

1. Εμπειρία στη συγκρότηση και διαχείριση βάσεων δεδομένων στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων.

Διάρκεια: 10 μήνες (5 ανθρωπομήνες).

Συνολική αμοιβή: 7.500 €.

Θέση 11 (Κωδικός Θέσης: ΚΡΗΠΙΣ-ΙΙΕ_27)

Ειδικό Αντικείμενο Σύμβασης Έργου: Συγκέντρωση και επεξεργασία τεκμηριωτικού υλικού και συμπλήρωση και επεξεργασία βάσεων δεδομένων για τη δημιουργία διαδραστικού άτλαντα στο πλαίσιο μελέτης σχετικά με την προέλευση και τη διακίνηση πρώτων υλών (φυσικών και τεχνιτών) για την παρασκευή χρωμάτων ή/και καλλυντικών- φαρμάκων κατά την αρχαιότητα (12ος-2ος αι. π.χ).

Απαραίτητα Προσόντα:

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Κλασική Αρχαιολογία από ελληνικό ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

2. Άριστη γνώση αρχαίων ελληνικών.

Προαπαιτούμενη εμπειρία:

1. Επιστημονική κατάρτιση σε θέματα αρχαίας τεχνολογίας με βάση τις γραπτές πηγές.

2. Εμπειρία στη διαχείριση και συμπλήρωση βάσεων δεδομένων, ιδίως σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα.

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

1. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

2. Γνώσεις άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών.

3. Γνώσεις ηλεκτρονικών εφαρμογών γραφείου.

Διάρκεια: 8 μήνες (8 ανθρωπομήνες).

Συνολική αμοιβή: 8.000 €.

[6] Θέση 12 (Κωδικός Θέσης: ΚΡΗΠΙΣ-ΙΙΕ_28)

Ειδικό Αντικείμενο Σύμβασης Έργου: Συγκέντρωση και επεξεργασία τεκμηριωτικού υλικού και συμπλήρωση και επεξεργασία βάσεων δεδομένων για τη δημιουργία διαδραστικού άτλαντα στο πλαίσιο μελέτης σχετικά με τη νεοελληνική ιστοριογραφία και βιβλιογραφία (1529-1900).

Απαραίτητα προσόντα:

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ιστορία της Ιστοριογραφίας ή στη Διδακτική της Ιστορίας ή στην Ιστορία του Πολιτισμού από ελληνικό ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

2. Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

3. Πιστοποιημένη επάρκεια στις εφαρμογές γραφείου.

Προαπαιτούμενη εμπειρία:

1. Αποδεικνυόμενη εμπειρία στην εισαγωγή στοιχείων σε βάσεις δεδομένων ιστορικών στοιχείων.

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

1. Γνώση και άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών πλην της αγγλικής.

Διάρκεια: 7 μήνες (7 ανθρωπομήνες).

Συνολική αμοιβή: 7.000 €.

Θέση 13 (Κωδικός Θέσης: ΚΡΗΠΙΣ-ΙΙΕ_29)

Ειδικό Αντικείμενο Σύμβασης Έργου: Επιστημονική υποστήριξη στη δημιουργία βάσεων χωρικών δεδομένων και ψηφιακών χαρτών με συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (ψηφιακός διαδραστικός άτλαντας).

Απαραίτητα Προσόντα:

1. Πτυχίο Γεωγραφίας.

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών από ελληνικό ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Προαπαιτούμενη εμπειρία:

1. Πενταετής τουλάχιστον εμπειρία στη δημιουργία ψηφιακών θεματικών χαρτών.

2. Πενταετής τουλάχιστον εμπειρία στο σχεδιασμό και δημιουργία ψηφιακού διαδραστικού υλικού.

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

1. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε θέματα βάσεων χωρικών δεδομένων.

Διάρκεια: 12 μήνες (7 ανθρωπομήνες).

Συνολική αμοιβή: 9.800 €.

Θέση 14 (Κωδικός Θέσης: ΚΡΗΠΙΣ-ΙΙΕ_30)

Ειδικό Αντικείμενο Σύμβασης Έργου: Συγκέντρωση και επεξεργασία τοπωνυμικού θησαυρού, συμπλήρωση και επεξεργασία σχετικής βάσης δεδομένων για τη δημιουργία του διαδραστικού άτλαντα.

Απαραίτητα Προσόντα:

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Νεότερη Ιστορία ή την Ιστορική Γεωγραφία Νεοτέρων Χρόνων από ελληνικό ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

2. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Προαπαιτούμενη εμπειρία:

1. Επιστημονική κατάρτιση σε θέματα που άπτονται της Ιστορικής Γεωγραφίας του ευρύτερου ελληνικού χώρου.

2 Εμπειρία στη συμπλήρωση και διαχείριση βάσεων δεδομένων, ιδίως σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα.

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

1. Γνώση είτε αρχαίας ελληνικής και λατινικής γλώσσας είτε οθωμανικής και τουρκικής γλώσσας.

2. Γνώση ηλεκτρονικών εφαρμογών γεωγραφικών πληροφοριών.

Διάρκεια: 8 μήνες (8 ανθρωπομήνες).

Συνολική αμοιβή: 8.000 €.

Διευκρινίζεται ότι ενδέχεται να υπάρξει η δυνατότητα επέκτασης των συμβάσεων μέχρι τις 31/10/15, εάν αυτό κριθεί σκόπιμο για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.

Επισημαίνεται επίσης ότι, για τους άνδρες υποψηφίους, απαραίτητη είναι είτε η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων είτε η εξασφάλιση αναβολής για το διάστημα διάρκειας της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν στη Γραμματεία του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, συμπληρωμένη τη συνημμένη στην παρούσα πρόσκληση αίτηση (Παράρτημα Ι), βιογραφικό σημείωμα καθώς και βεβαιώσεις σπουδών και προϋπηρεσίας, μέχρι τις 26.10.2014, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση iie@eie.gr είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα, υπόψη Γραμματείας Ινστιτούτου Ιστορικών, με την ένδειξη: «Υποψηφιότητα για τη θέση … (Κωδικός Θέσης ΚΡΗΠΙΣ-ΙΙΕ …)» και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν τηλεφωνικά στη Γραμματεία του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, στο τηλ. 210 7273619

 

Πηγή :www.diorismos.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ