Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων της 2Κ/2014 Τ.Ε. και Δ.Ε.

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2014 (ΦΕΚ 6/13-5-2014, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) που αφορούν, μεταξύ άλλων, την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, είκοσι οκτώ (28) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) και είκοσι επτά (27) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) στο Υπουργείο Οικονομικών.

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο μοναδικό κώδικα ο οποίος αναγράφεται στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής σας αίτησης σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ