Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 25.642 θα πάρουν το επίδομα

Ο υπουργός Εργασίας  κ. Βρούτσης ενημέρωσε σήμερα την Βουλή ότι το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ήδη εφαρμόζεται πιλοτικά με επιτυχία σε 13 δήμους και μέχρι σήμερα οι δικαιούχοι από τις προσωρινές επιλεγμένες αιτήσεις ανέρχονται σε 25.642. Σύμφωνα με δηλώσεις του υφυπουργού Εργασίας κ.Κεγκέρογλου τα πρώτα χρήματα θα δοθούν στους αιτούντες δικαιούχους μέσα στις γιορτές και το επίδομα θα δοθεί αναδρομικά από 1ης Νοεμβρίου. Οι αιτήσεις συνεχίζονται κανονικά από τους δημότες των 13 δήμων που συμμετέχουν πιλοτικά στην ιστοσελίδα energo-eke.gr
Η πιλοτική εφαρμογή για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα βασίζεται σε τρεις πυλώνες : την εισοδηματική ενίσχυση των δικαιούχων, την προώθηση και διασφάλιση της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά και την υποστήριξη των δικαιούχων για την ένταξη ή την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα είναι το πραγματικό εισόδημα , η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας και ο τόπος διαμονής .
Η εισοδηματική ενίσχυση αντιστοιχεί στο ποσό των 100 ευρώ ανά μήνα για κάθε ωφελούμενη μονάδα- ενήλικα και 50 ευρώ για κάθε ανήλικα εξαρτώμενο μέλος . Στη μονογονεϊκή οικογένεια το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος , λογίζεται ως ενήλικας
Παράλληλα οι δικαιούχοι του προγράμματος προωθούνται σε προγράμματα , δράσεις και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα και στην αγορά εργασίας μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ και άλλων οργανισμών . Οι δικαιούχοι ( άτομα και οικογένειες ) θα πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στους Δήμους πιλοτικής εφαρμογής τουλάχιστον έξι μήνες πριν τη δημοσίευση της παρούσας εγκυκλίου .
Για τους υπηκόους τρίτων χωρών α-παιτείται νόμιμη διαμονή επί πενταετία . Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου προβαίνουν στις ενέργειες που είναι απαραίτητες προκειμένου να επιβε-βαιώσουν την ορθότητα των στοιχείων του αιτούντα και τις συνθήκες διαβίωσής του . Η αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα επέχει θέση υπεύθυνης Δήλωσης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το άτομο /οικογένεια στη διεύθυνση www.energo-eke.gr από 15 Νοεμβρίου 2014. Όλοι θα πρέπει να έχουν υπο-βάλλει δήλωση Ε1 καθώς και Ε2 εφόσον έχουν υποχρέωση. Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται στους δικαιούχους μηνιαία και το δικαίωμα αρχίζει από την πρώτη του μήνα υποβολής της αίτησης. Το ελάχιστο ποσό που καταβάλλεται είναι 20 ευρώ ανά μήνα Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. επεξεργάζεται και διασταυρώνει τα στοιχεία και εκδίδει πίνακα προσωρινά δικαιούχων και απορριφθέντων ανά Δήμο .
Ο πίνακας επιβεβαιώνεται από τις υπηρεσίες του Δήμου Κάθε Δήμος στον οποίο θα εφαρμοστεί το πιλοτικό πρόγραμμα έχει την ευθύνη για τη συνεργασία με τους κοινωνικούς , επιχειρηματικούς και επαγγελματικούς φορείς του Δήμου , και ορίζει το πρόσωπο –αναφοράς και το προσωπικό που θα εργαστεί για την εφαρμογή του προγράμματος και την ενημέρωση των πολιτών . Ειδικότερα η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Επιβεβαιώνει τον Πίνακα προ-σωρινά δικαιούχων της ΗΔΙΚΑ Α. Ε. ως τα υποβληθέντα στοιχεία και συνθή-κες διαβίωσης , παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης στους αιτούντες και παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμμα-τος σε τοπικό επίπεδο . Για την εξυπηρέτηση των πολιτών το Υπουργείο Εργασίας λειτουργεί την τηλεφωνική γραμμή πληροφόρησης 15105
 
www.dikaiologitika.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ