Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 20:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη:
 
1. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη της Επιχείρησης (άρθρο 77 3052/2010)
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Παροχή υπηρεσιών μεταφόρφωσης και μεταφοράς απορριμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων για το έτος 2015” και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
3. Λήψη απόφασης περί οριστικής παραλαβής του Υποέργου 3 “Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για τη μεταφόρτωση και μεταφορά των απορριμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
4. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί της προτάσεως – εισηγήσεως της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, για τις μεταβολές των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-2016 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
5. Έγκριση ή μη της αριθ. 12/2015 απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας προκειμένου να χρηματοδοτηθεί απο το δημοτιικό προυπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012» ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ   ΑΠΟΦΑΣΗ
6. Εγγραφή του Δήμου, ως συνδρομητή στην τράπεζα πληροφοριών “Δομική Ενημέρωσης Α.Ε. για το έτος 2015” ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
7. Εγγραφή του Δήμου, ως συνδρομητή στην Τράπεζα Πληροφοριών “ΔήμοςΝΕΤ-Δημοτέλεια” για το έτος 2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
8. Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου έτους 2015 καθώς και διάθεση της πίστωσης από τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμηθειών ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
10. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της Προμήθειας “Προώθηση Εναλλακτικής Μορφής Μετακίνησης στο Δήμο Αλεξάνδρειας με την προμήθεια ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων”
11. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο “Επικάλυψη τσιμενταυλάκων και πλακοστρώσεις στα ΤΔ Λουτρού και Νησίου” (ΑΜ 197/2010 πρώην ΤΥΔΚ) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
12. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας Μακεδονικού Αγώνα στην Δημοτική Κοινότητα Μελίκης” (ΑΜ 35/2014) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
13. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο “Κατασκευή πεζοδρομίου στην ΤΚ Πλατάνου “ (ΑΜ 10/2014) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
14. Έκδοση ή μη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά των ιδιοκτητών:α) Ιδιοκτησίας (Α), β) Ιδιοκτησίας (Β), γ) Ιδιοκτησίας (Γ) και δ) Ιδιοκτησίας (Δ), από δημοτική οδό ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
15. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και αριθμού θέσεων υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Αλεξάνδρειας, για το έτος 2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
16. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εντός του κατ/τος: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) της Μαντζίλα Καλλιόπης του Χριστόδουλου ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
17. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Πλατέος
18. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του υπ' αριθ. 35 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
19. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος του υπ' αριθ. 1 & 20 (ενιαίο κατάστημα) Δημοτικής Αγοράς Αλεξάνδρειας ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
20. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των μισθωμάτων των υπ' αριθ. 14, 28, 23, και 4 & 17 (ενιαίο κατάστημα), καταστημάτων που βρίσκονται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
21. Λήψη απόφασης για την αίτηση του Α.Σ. Επισκοπής “Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
22. Tροποποίηση της υπ'αριθ. 278/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:”Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη λειτουργία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Αλεξάνδρειας ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
23. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 439/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Ορισμός ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου και παραγωγικών τάξεων, για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (άρθρο 50 Ν.1566/1985) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
24. Αλλαγή Μέλους Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ” και τροποποίηση της υπ' αριθμ. 395/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
25. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλεξάνδρειας για συμμετοχή στην Επιτροπή εκτίμησης της εν ζωή αξίας των ζώων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
26. Aνανέωση ή μη άδειας επαγγελματία πωλητή λαικών αγορών ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
27. Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαικών αγορών στον Κυριαζίδη Νικόλαο του Αντωνίου
 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μπρουσκέλης Νικόλαος

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ