Μετατροπή σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου σε σύμβαση ορισμένου χρόνου;

Το άρθρο 8 του Ν. 2112 /1920 ορίζει ότι οποιαδήποτε σύμβαση που συνάπτεται πριν ή μετά την λύση της μίσθωσης εργασίας είναι αυτοδίκαια άκυρη, εκτός αν περιέχει αναγνώριση ή εξόφληση ειδικά εκ του νόμου (Ν.2112/1920) αξιώσεων του υπαλλήλου ή είναι περισσότερο ευνοϊκή για τον εργαζόμενο.
Η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λύεται ύστερα από καταγγελία καθενός από τα μέρη (Α.Κ 669).
Κατά συνέπεια είναι άκυρη η σύμβαση που μετατρέπει τη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου σε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου χωρίς προηγουμένως να λυθεί νομότυπα η σύμβαση αορίστου χρόνου.
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του εργοδότη (απόλυση), ο εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων (Ν.2112/1920, Β.Δ 16/18-7-1920, Ν.3198/1955, Ν.3899/2010, Ν.4093/2012).
Κάθε παραίτηση του μισθωτού από τη λήψη της αποζημίωσης προσκρούει στους ανωτέρω κανόνες δημόσιας τάξης, και είναι άκυρη, όπως εξηγεί σε ανάρτησή του ο  Βασίλης Τραϊανόπουλος-Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων .
Επομένως και οποιαδήποτε συμφωνία- συμβιβασμός ή μετατροπή της σύμβασης αορίστου χρόνου σε ορισμένου με συνέπεια την μη καταβολή της δικαιούμενης αποζημίωσης λόγω απόλυσης, είναι άκυρη.
Αντίθετα η κείμενη νομοθεσία επιτρέπει την μετατροπή της σύμβασης ορισμένου χρόνου σε αορίστου.
 
 
 
 
www.ergasianews.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ