Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Τροπολογία με μεταβολές στα άρθρα 35 και 39α του Κώδικα ΦΠΑ

 

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις." τροποποιούνται τα άρθρα 35 και 39α του Κώδικα ΦΠΑ.

Ακολουθούν η αιτιολογική έκθεση και οι προτεινόμενες διατάξεις:
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), κατά τρόπο ώστε η υποχρέωση για την απόδοση από τον παραγγελιοδόχο του ΦΠΑ που αναλογεί στην παράδοση αγροτικών προϊόντων που πραγματοποιείται από τον παραγγελέα προς τον παραγγελιοδόχο να καταλαμβάνει όχι μόνο τις περιπτώσεις που ο παραγγελέας είναι αγρότης φυσικό πρόσωπο, αλλά και τις περιπτώσεις που ο παραγγελέας είναι αγροτικός συνεταιρισμός ή κάποιο νομικό πρόσωπο με αποκλειστικά αγροτική δραστηριότητα. Με τη διάταξη αυτή, πέρα από τους αγρότες φυσικά πρόσωπα, και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και τα νομικά πρόσωπα με αποκλειστικά αγροτική δραστηριότητα, που πωλούν τα προϊόντα τους μέσω παραγγελιοδόχων (εμπόρων ή αγροτικών συνεταιρισμών), θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου που αναλογεί στο ποσό που τους καταβάλλουν οι παραγγελιοδόχοι από την πώληση των αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό τους, στις περιπτώσεις που η εκκαθάριση δεν εκδίδεται άμεσα αλλά εκδίδεται πέραν του μηνός, καθώς ο ΦΠΑ που αναλογεί στην τελική αξία της πώλησης των αγαθών θα αποδίδεται από τους παραγγελιοδόχους αυτούς.

Η εν λόγω τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 άρθρου 35 προκρίνεται σε σχέση με την τροποποίηση της παραγράφου 13 του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), σχετικά με τη δυνατότητά έκδοσης της εκκαθάρισης τουλάχιστον σε ετήσια βάση από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς προς τα μέλη τους, στην περίπτωση που αυτά είναι άλλοι αγροτικοί συνεταιρισμοί ή νομικά πρόσωπα με αποκλειστικά αγροτική δραστηριότητα, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος ΦΠΑ λόγω συσσώρευσης πιστωτικού υπολοίπου για τις δηλώσεις του παραγγελέα με δυνατότητα υποβολής αιτήματος επιστροφής αυτού εντός του έτους, και λόγω απόδοσης στο Δημόσιο ΦΠΑ εκροών από τον παραγγελιοδόχο - αγροτικό συνεταιρισμό με δυνατότητα συμψηφισμού αυτού με την τελευταία δήλωση ΦΠΑ του έτους, οπότε και θα προέκυπτε πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή εν τέλει.

Άρθρο ...

[Παραλείπεται μέρος της παραγράφου 1 λόγω παράλειψής του στο φωτοαντίγραφο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής]

Με την παρούσα διάταξη ορίζεται ως υπόχρεος για την καταβολή του φόρου ο υποκείμενος - αγοραστής των κινητών τηλεφώνων, κονσολών, ταμπλετών και φορητών υπολογιστών, ο οποίος έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών.

2. Εισαγωγή εξουσιοδοτικής διάταξης προκειμένου να μπορούν να ρυθμιστούν αναγκαίες λεπτομέρειες του άρθρου αυτού και ειδικότερα τα στοιχεία επακριβώς που πρέπει να αναφέρουν οι υποκείμενοι για τις παραδόσεις-αποκτήσεις της παραγράφου 5.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο ....

Τροποποίηση άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α.

Το δεύτερο εδάφιο της περίτττ. α) της παρ. 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2859/2000 (Α’ 248), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά για την παράδοση του παραγγελέα προς τον παραγγελιοδόχο, στην περίπτωση παραγγελιοδοχικών πωλήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5, αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό αγροτών φυσικών προσώπων, αγροτικών συνεταιρισμών, καθώς και νομικών προσώπων με αποκλειστικά αγροτική δραστηριότητα, για τις οποίες η εκκαθάριση εκδίδεται πέραν του μηνός κατ’ εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο παραγγελιοδόχος.».

Άρθρο ...

Τροποποίηση άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α.

Μετά την παρ. 4 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2859/2000 (Α’ 248), προστίθενται παρ. 5 και 6 ως εξής:

«5. Για τις παραδόσεις, από υποκείμενο στο φόρο σε άλλον υποκείμενο, κινητών τηλεφώνων, ήτοι συσκευών που έχουν κατασκευαστεί ή προσαρμοστεί για χρήση σε αναγνωρισμένο δίκτυο και λειτουργούν σε συγκεκριμένες συχνότητες, ανεξαρτήτως του αν χρησιμοποιούνται ή όχι για άλλους σκοπούς,: καθώς και κονσολών για παιχνίδια, ταμπλετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών υπολογιστών, ο φόρος καταβάλλεται από τον αγοραστή των αγαθών, υπό την προϋπόθεση ότι αυ-τός έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών. Ο υποκείμενος που παραδίδει τα αγαθά του προηγούμενου εδαφίου έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που αντιστοιχεί στις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά τη φράση «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής».

Οι υποκείμενοι στο φόρο που παραδίδουν ή αγοράζουν τα αγαθά της παρούσας παραγράφου, υποχρεούνται σε αναφορά στοιχείων για τις εν λόγω παραδόσεις ή αγορές.

6. Με απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για .την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ».

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ