Άυλα ομολόγα με… άυλες αποδόσεις δόθηκαν στους ομολογιούχους του PSI

 

Τα όρια του εμπαιγμού των μικροομολογιούχων, αγγίζουν οι όροι του PSI, που αφορούν στα ομόλογα με ρήτρα ΑΕΠ που χορηγήθηκαν το 2012, καθώς συνδέθηκαν με εξωπραγματικές αυξήσεις του ΑΕΠ.  

Στο πλαίσιο αυτό, ενώ έχασαν πάνω από το 50% των αποταμιεύσεών τους, έλαβαν ως… αντιστάθμισμα και «Τίτλους ΑΕΠ» οι οποίοι δεν έχουν κανένα αντίκρισμα, αφού οι όροι τους είναι κυριολεκτικά άπιαστοι.

Ειδικότερα, με την εφαρμογή του PSI το 2012, στους κατόχους των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου δόθηκαν νέα ομόλογα, η αξία των οποίων ανήλθε στο 46,5% της αρχικής τους ονομαστικής τους αξίας, και με επιμήκυνση των λήξεων, έως το έτος 2042. Δηλαδή έχασαν το 53,5% το κεφαλαίου που επένδυσαν και το υπόλοιπο θα το λάβουν πίσω σε βάθος 30ετίας.  

Παράλληλα, τους χορηγήθηκαν και ομόλογα με ρήτρα την εξέλιξη του ΑΕΠ για την περίοδο από το 2014 έως και το 2042. Πρόκειται για τους «Τίτλους ΑΕΠ», που είναι άυλα ομόλογα, ειδικής μορφής τα οποία αποκτούν υπόσταση, μόνο όταν συντρέχουν ταυτόχρονα δύο βασικές προϋποθέσεις και το ΑΕΠ ξεπεράσει τους στόχους που έχουν τεθεί ήδη από το κείμενο του PSI, το 2012, τόσο ως προς τον όγκο του ΑΕΠ όσο και ως προς το ποσοστό μεταβολής.

Ειδικότερα προβλέπει, πως οι ομολογιούχοι, θα λαμβάνουν έξτρα απόδοση, ίση με 1% της αξίας των νέων ομολόγων που έχουν στην κατοχή τους, εφόσον η ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ είναι μεγαλύτερη της πρόβλεψης του PSI και ταυτόχρονα το ύψος του ΑΕΠ ξεπεράσει επίσης συγκεκριμένους στόχους. Αξιοσημείωτο είναι πως οι στόχοι των ετήσιων μεταβολών του ΑΕΠ, για λόγους μεγάλης ακρίβειας, φέρουν έξι (6) δεκαδικά ψηφία.

Ωστόσο, από το 2014, δεν έχει «πιαστεί» κανένα από τα δύο κριτήρια, ούτε της ετήσιας μεταβολής ούτε και του όγκου του ΑΕΠ και μάλιστα εκεί που τοποθετήθηκαν οι στόχοι είναι δύσκολο να προσεγγιστούν, ακόμη και στην επόμενη δεκαετία.

Παράδειγμα, για το έτος 2014, προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο «Τίτλος ΑΕΠ», θα έπρεπε το ΑΕΠ να αυξηθεί πάνω από 2,35%, αλλά η αύξηση ήταν μόλις 0,4%. Επίσης το ύψος του ΑΕΠ θα έπρεπε να φτάσει σε 210,1 δισ. ευρώ, αλλά βρέθηκε στο ποσό των 177,9 δισ. ευρώ, σχεδόν 32 δισ. ευρώ παρακάτω! Οι αποκλίσεις, ως προς τον όγκο, διευρύνονται στα επόμενα χρόνια και ξεπερνούν και τα 60 δισ. ευρώ, ενώ στις ποσοστιαίες μεταβολές, η διαφορά φτάνει και τις τρεις (3) εκατοστιαίες μονάδες.

'Αυλα ομόλογα, άυλες αποδόσεις

Οι «τίτλοι ΑΕΠ» είναι άυλα ομόλογα, ειδικής μορφής τα οποία αποκτούν υπόσταση μόνο όταν συντρέχουν ταυτόχρονα δύο βασικές προϋποθέσεις:

• Η πρώτη προϋπόθεση είναι το ετήσιο ποσοστό της μεταβολής του ΑΕΠ, η οποία πρέπει να είναι υψηλότερη των εκτιμήσεων, που διατυπώθηκαν στο 2012, στο πολυσέλιδο κείμενο των όρων του PSI.

Ειδικότερα οι στόχοι της ανάπτυξης της οικονομίας που τέθηκαν το 2012 στο κείμενο του PSI, με βάση τους οποίους θα ενεργοποιηθούν οι «τίτλοι ΑΕΠ», είναι:

Για το 2014 ο πήχης της ανάπτυξης τέθηκε στο 2,35%, αλλά ήταν μόλις 0,4%.

Για το 2015 ο στόχος ήταν 2,9%, αλλά το τελικό αποτέλεσμα ήταν ύφεση 0,2%.

Για το 2016 ο στόχος ήταν 2,85% αλλά καταγράφηκε τελικά στασιμότητα (0%).

Για το 2017 ο στόχος ήταν στο 2,8%, αλλά θα διαμορφωθεί περί του 1,8%.

Για το 2018, ο στόχος του PSI ήταν 2,6% και σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις θα διαμορφωθεί στο 2,4%.

Για το 2019, ο στόχος του PSI ήταν στο 2,5%, ενώ σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο θα διαμορφωθεί στο 2,6% που σημαίνει ότι υπερκαλύπτεται. Ωστόσο οι «τίτλοι ΑΕΠ» δεν ενεργοποιούνται επειδή δεν καλύπτεται ο όρος του όγκου του ΑΕΠ.

Για το 2020, η πρόβλεψη για το ρυθμό ανάπτυξη ήταν στο 2,25% και το Μεσοπρόθεσμο προβλέπει 2,3%.

Για την περίοδο από το 2021 έως και το 2041 το PSI προβλέπει μέσο ρυθμό ανάπτυξης 2%, ενώ το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα διατυπώνει προβλέψεις έως και το 2021, που είναι στο 2,2%.

 

Ο πήχης των ετήσιων μεταβολών του ΑΕΠ για τους τίτλους ΑΕΠ
Ετος Αναφοράς

Ποσοστό Ρυθμού

Ανάπτυξης (PSI)

Πραγματική μεταβολή του ΑΕΠ
2014 2,345000% 0,4
2015 2,896049% -0,2
2016 2,845389% 0,0
2017 2,796674% 1,8
2018 2,596544% 2,4
2019 2,496864% 2,6
2020 2,247354% 2,3
2021-2041 2,000000% 2,2
Σημείωση: από το 2017 και μετά αναγράφονται οι εκτιμήσεις του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος

 

Το ύψος του ΑΕΠ πάνω από το οποίο ενεργοποιούνται οι  "τίτλοι ΑΕΠ"
Έτος Αναφοράς

Ονομαστικό ΑΕΠ

(PSI)

(σε εκατ. ευρώ)

Το ύψος του ΑΕΠ με βάση ΕΛΣΤΑΤ & Eurostat* Διαφορά
2014                                      210.101,40       177.941 -32.160,82
2015                                      217.903,60       175.697 -42.206,17
2016                                      226.353,20       175.888 -50.465,34
2017                                      235.715,50       180.236 -55.479,50
2018                                    245.469,60         186.742 -58.727,60
2019                                      255.882,20 195.258 -60.624,20
2020 - 2041                                      266.470,30 203.134 -63.336,30
* Από το 2017 και μετά αναγράφονται οι εκτιμήσεις του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος

Λείπουν δεκάδες δισ. ευρώ

• Η δεύτερη προϋπόθεση, αποδεικνύεται ακόμη πιο δύσκολη για να προσεγγιστεί, τουλάχιστον στο ορατό μέλλον και είναι το ύψος του ΑΕΠ, το οποίο κάθε χρόνο θα πρέπει, να υπερβαίνει το ποσό, που είχε προβλεφθεί στο κείμενο του PSI. Το συγκεκριμένο κριτήριο, δύσκολα θα καλυφθεί ακόμη και εντός της δεκαετίας 2020-2030.

Αναλυτικότερα, για το 2014 είχε προβλεφθεί (από το 2012) πως το ύψος του ΑΕΠ θα ήταν 210,1 δισ. ευρώ, αλλά βρέθηκε στο ποσό των 177,9 δισ. ευρώ, σχεδόν 32 δισ. ευρώ, κάτω.

Για το 2015 το ΑΕΠ είχε προβλεφθεί πως το ΑΕΠ θα έφτανε στο ποσό των 217,9 δισ. ευρώ, αλλά διαμορφώθηκε τελικά σε 175,7 δισ. ευρώ, ήτοι 42 δισ. ευρώ, κάτω.

Για το 2016 η εκτίμηση μιλούσε για ΑΕΠ ύψους 226,4 δισ. ευρώ, αλλά περιορίστηκε σε μόλις 175,9 δισ. ευρώ ή 50,5 δισ. ευρώ, μικρότερο.

Για το 2017 η πρόβλεψη ήταν όπως το ΑΕΠ θα έφτανε σε 235,7 δισ. ευρώ, αλλά οι νεότερες εκτιμήσεις του ΥΠΟΙΚ το προσδιορίζουν σε 180,2 δισ. ευρώ ή κατά 55,5 δισ. ευρώ, χαμηλότερα.

Για το 2018 η πρόβλεψη του PSI ήταν πως το ΑΕΠ θα έφτανε σε 245,5 δισ. ευρώ, αλλά οι τελευταίες εκτιμήσεις του ΥΠΟΙΚ το προσγειώνουν στο επίπεδο των 186,7 δισ. ευρώ. Απόκλιση 58,7 δισ. ευρώ.

Για το 2019 η πρόβλεψη ήταν πως το ονομαστικό ΑΕΠ θα έφτανε στο ποσό των 255,9 δισ. ευρώ, αλλά σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμου θα διαμορφωθεί σε 195,3 δισ. ευρώ, αποκλίνοντας κατά 60,6 δισ. ευρώ, από το στόχο του PSI.

Για την περίοδο 2020 – 2041, προβλέφθηκε πως το ΑΕΠ θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο ποσό των 266,5 δισ. ευρώ. Η εκτίμηση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος καλύπτει τα έτη 2020 και 2021, με το ύψος του ΑΕΠ στα έτη αυτά, να διαμορφώνεται σε 203,1 και 211,2 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Για το 2020 υπάρχει απόκλιση ύψους 63,3 δισ. ευρώ, η οποία θα μειωθεί το 2021 και πιθανότατα στα επόμενα χρόνια, αλλά άγνωστο σε τι βαθμό.

 
 
www.sofokleousin.gr
 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ