Δήμος Βέροιας: Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (11 Δεκεμβρίου)

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 266 του Ν. 3852/2010, των άρθρων 159 έως 162 και 208 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 77 του Ν.4172/2013, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε ειδική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 11-12-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2018.
ΘΕΜΑ 2ο : Ψήφιση ή μη α) Προϋπολογισμού και β) Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας έτους 2018

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ