Νάουσα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο 30/12

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την  30η του μηνός Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπου αναγράφεται και ο λόγος του κατεπείγοντος για κάθε θέμα.

                                                                                                      

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ        
που επισυνάπτεται στην με  αριθμ. πρωτ.:   30540/29-12-17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις   30 /12/2017


Θέμα 1 Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων-δεσμεύσεων πιστώσεων έτους 2017
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Αιτιολόγηση κατεπείγοντος.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 4, του π.δ. 113/2010 (Α. 194), αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λπ.), ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του Διατάκτη. Επειδή έως και την τελευταία εργάσιμη του έτους δύναται να εκδίδονται τιμολόγια τα οποία προσκομίζονται στην ταμιακή υπηρεσία του δήμου, η απόφαση για την ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων –δεσμεύσεων πιστώσεων του έτους από το δημοτικό συμβούλιο δεν δύναται να πραγματοποιηθεί σε προγενέστερο χρόνο.  

 

Θέμα 2 Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης του Δήμου Νάουσας στα πλαίσια της με αρ. 076.11.1/ΟΠΣ2341/Έκδοση 1/0 πρόσκλησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο «Υποστήριξη των Ενδιάμεσων Φορέων των ΣΒΑΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας» για τη χρηματοδότηση πράξης με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΣΒΑΑ ΝΑΟΥΣΑΣ» και έγκριση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης
Εισηγητής: Δήμαρχος 


Αιτιολόγηση κατεπείγοντος
Η υποβολή της πρότασης πρέπει να γίνει έως 10/1/2018 (Σχετ. Πρόσκληση 076.11.1 ΑΔΑ:Ψ5637ΛΛ-Γ99)

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ