Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

ΕΦΚΑ: Πώς θα αντιμετωπίζονται οι εκκρεμείς συνταξιοδοτικές περιπτώσεις;

 

Με αφορμή το γεγονός ότι οι εκκρεμείς συνταξιοδοτικές υποθέσεις μεταξύ των δομών του ΕΦΚΑ δεν τυγχάνουν ενιαίας αντιμετώπισης, ο ΕΦΚΑ κοινοποιεί έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Φορέα σχετικά με την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κοινοποιούμενο έγγραφο, "Η οριστικοποίησις των αποφάσεων των οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, δια των οποίων κρίνεται (δηλαδή γίνεται εν μέρει ή εν όλω δεκτόν ή απορρίπτεται) ασφαλιστικόν αίτημα, επέρχεται αν δεν ασκηθούν κατ΄ αυτών τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, ενδικοφανή και ένδικα μέσα ή αν τα ασκηθέντα απορριφθούν και ούτως ολοκληρούται (περαιούται) η διοικητική διαδικασία.

Η κατά τα εκτεθέντα οριστικοποιηθείσα ατομική διοικητική πράξις δύναται να ανακληθεί ή να ακυρωθεί από την Διοίκησιν πριν από το πέρας της τελευταίας συζητήσεως της κατ΄ αυτής ασκηθείσης προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, οπότε καθίσταται άνευ αντικειμένου η ασκηθείσα προσφυγή και η δίκη καταργείται."

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αναφέρει ο ΕΦΚΑ, στο εξής παύει η ισχύς κάθε γενικής ή ειδικής αντίθετης οδηγίας. Συνεπώς, κάθε περίπτωση που βρίσκεται σε εκκρεμότητα κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος εγγράφου θα πρέπει να κριθεί σύμφωνα με το περιεχόμενο του κοινοποιούμενου εγγράφου, ενώ δεν θα επανεξεταστούν οι περιπτώσεις που έχουν κριθεί διαφορετικά. 

 

www.nextdeal.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ