Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Δημόσιο: Έρχονται ανατροπές σε επτά πεδία

 

Ανατροπές σε επτά πεδία στο Δημόσιο φέρνει νομοσχέδιο που ψήφισε η κυβέρνηση τον περασμένο μήνα. Στην ουσία πρόκειται για διορθώσεις σε ήδη υφιστάμενες διατάξεις, τις οποίες πέρασε από το 2016 έως και το 2018, η παρούσα κυβέρνηση, προκειμένου να "τρέξει" πιο ομαλά η εφαρμογή τους.

Σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την οποία εξέδωσε κατ΄εφαρμογή του εν λόγω ψηφισμένου νομοσχεδίου, τα πεδία τα οποία επιδιώκει να διορθώσει, αφορούν τον έλεγχο κωλύματος διορισμού, το σύστημα επιλογής προϊσταμένων, το ενιαίο σύστημα κινητικότητας, τις άδειες των υπαλλήλων, τις προσλήψεις νέου προσωπικού, τις διαδικασίες Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) και το Πειθαρχικό Δίκαιο και, την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων.

Πιο αναλυτικά:

1.Έλεγχος κωλύματος διορισμού

Για  τον έλεγχο του κωλύματος διορισμού, θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον υποψήφιο ότι δεν έχει απολυθεί από θέση άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου NΠΔΔ του δημοσίου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Οι παραπάνω  νέες ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ βαθμού.

2.Σύστημα επιλογής προϊσταμένων

Εισάγονται ρυθμίσεις που συνδέονται με τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων Συγκεκριμένα:

Πιστοποιητικό διοικητικής επάρκειας υπαλλήλων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι κατά τη διαδικασία μοριοδότησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων προς επιλογή προϊσταμένων και ειδικότερα όσον αφορά στους υπαλλήλους κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η συμμετοχή των οποίων προβλέπεται για την επιλογή προϊσταμένων Τμημάτων λαμβάνεται υπόψη το πιστοποιητικό διοικητικής επάρκειας, το οποίο κατέχουν. Το πιστοποιητικό αυτό μοριοδοτείται με 30 μόρια.

Διαδικασία επιλογής προϊσταμένων από τα αρμόδια συμβούλια επιλογής

Όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων από το αρμόδιο όργανο επιλογής δηλαδή το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία με απόφαση του ΕΙ.Σ.Ε.Π., η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνακας. Οι λοιποί υποψήφιοι μοριοδοτούνται με βάση τις ισχύουσες ομάδες κριτηρίων.

Συγκρότηση συμβουλίων επιλογής προϊσταμένων

Ειδικότερα με τις νέες διατάξεις προβλέπεται, ότι για τις υπηρεσίες που έχουν κοινό υπηρεσιακό συμβούλιο, αρμόδιο είναι το Σ.Ε.Π. (Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων) της εποπτεύουσας αρχής. Σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας σύστασης και συγκρότησης Σ.Ε.Π. που αιτιολογείται ειδικά από τον οικείο φορέα, οι επιλογές διενεργούνται από τα Σ.Ε.Π. της εποπτεύουσας αρχής του φορέα αυτού.

Λειτουργία των συμβουλίων

Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι κάθε Συμβούλιο αποτελεί διακριτή αρχή. Κατά τη διάρκεια της θητείας απαγορεύεται η αντικατάσταση μελών των Συμβουλίων, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί, υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι..

Αναπλήρωση προέδρου Συμβουλίων στα οποία μετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι του ΑΣΕΠ.

Προβλέπεται ότι σε κάθε συμβούλιο αξιολόγησης και επιλογής στελεχών ή προσωπικού, στο οποίο μετέχουν ως Πρόεδρος και μέλη εκπρόσωποι του Α.Σ.Ε.Π., τον Πρόεδρο αναπληρώνει το ανώτερο κατά διαβάθμιση μέλος του Α.Σ.Ε.Π. και μεταξύ πλειόνων μελών της ίδιας βαθμίδας το αρχαιότερο κατά τα οριζόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π.

3. Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας

Προβλέπεται ότι ο υπάλληλος που ζητά μετάθεση ή απόσπαση (στο πλαίσιο της "κινητικότητας") δεν πρέπει να είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο.

Συνεπώς, προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας είναι κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, ανεξάρτητα αν στο οργανόγραμμα του φορέα προβλέπεται μία ή περισσότερες θέσεις στον εν λόγω κλάδο.

4. Άδειες

Σε υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, καθώς και σε υπαλλήλους που γίνονται ανάδοχοι γονείς, πέραν των διευκολύνσεων χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου χορηγείται άδεια 3 μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας ή της αναδοχής αντίστοιχα, εφόσον το υιοθετημένο ή το αναδεχόμενο τέκνο είναι ηλικίας έως 6  ετών.

Επιπλέον, η ίδια άδεια 3 μηνών χορηγείται πλέον και στους ανάδοχους γονείς καθώς και στους γονείς που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας. Ειδικότερα, εάν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, η άδεια των τριών μηνών χορηγείται εναλλακτικά είτε μόνο στον ένα γονέα υπάλληλο, ή και στους δύο από κοινού με κατανομή του τριμήνου μεταξύ τους βάσει κοινής δήλωσης που καταθέτουν στην υπηρεσία τους, ποτέ όμως ταυτόχρονα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Αυξάνεται, επίσης, το ανώτατο όριο των ημερών άδειας εξετάσεων που δικαιούνται οι υπάλληλοι. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 14 εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος.

Προβλέπεται πλέον ρητά ότι οι διατάξεις για τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης, τις άδειες για επιμορφωτικούς λόγους και τις άδειες εξετάσεων εφαρμόζονται ανάλογα και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).

Προβλέπεται  άδεια για υπαλλήλους με ανήλικα τέκνα σε περίπτωση ασθένειάς τους. Ειδικότερα, η εν λόγω άδεια εξακολουθεί να είναι 4 ημέρες για τους υπαλλήλους με ανήλικα τέκνα και αυξάνεται για τους τρίτεκνους υπαλλήλους σε 7 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος, για τους πολύτεκνους υπαλλήλους σε 10 εργάσιμες ημέρες και για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς σε 8  εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.

5. Θέματα προσλήψεων

Ορίζεται, μεταξύ  άλλων, ότι τα άτομα με κώφωση ή βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας 50 % τουλάχιστον, τα οποία κατέχουν τη Βεβαίωση Επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας διορίζονται ή προσλαμβάνονται στις προκηρυσσόμενες θέσεις χωρίς να απαιτείται η απόδειξη ξένης γλώσσας, εκτός εάν η γνώση ξένης γλώσσας καθορίζεται ως απαιτούμενο τυπικό προσόν για την οικεία θέση από τον οργανισμό του φορέα.

6. Ε.Δ.Ε. – Πειθαρχικό Δίκαιο

Ειδικότερα, ορίζεται ότι ο υπάλληλος που διενεργεί την ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ), πρέπει να έχει το βαθμό Α΄, αντί του προβλεπόμενου σήμερα βαθμού Γ΄, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι διενεργούντες την ΕΔΕ υπάλληλοι έχουν την απαιτούμενη εμπειρία να φέρουν εις πέρας τις υποχρεώσεις τους.

Θεσπίζεται προθεσμία 3 μηνών για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης που ξεκινά από την υποβολή της έκθεσης που συντάχθηκε για τη διενεργηθείσα ΕΔΕ, εφόσον σε αυτή διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από συγκεκριμένο υπάλληλο.

7. Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη

Αναγνωρίζεται, μεταξύ άλλων, στους υπαλλήλους  χρονικό διάστημα 6 ετών για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού καλούνται να προβούν αυτεπαγγέλτως, δηλαδή χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αίτηση των υπαλλήλων, στις περαιτέρω απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες για την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής αυτών. Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι η νέα κατάταξη των υπαλλήλων θα γίνει με ημερομηνία αναφοράς την 7η/2/2019 (σ.σ. :ημερομηνία δημοσίευσης και έναρξης ισχύος των σχετικών διατάξεων του αρ. 77 του ν. 4590/2019). 

 

www.capital.gr

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ