Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας (11/6/19)

 

Την Τρίτη 11 Ιουνίου και ώρα 11:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

ΘΕΜΑ  1ο  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2019.
ΘΕΜΑ  2ο  Αποδοχή ή μη δωρεάς παραχώρησης χρήσης ακινήτου της εταιρείας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» στο Δήμο Βέροιας για το έτος 2019 για τις ανάγκες του προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD. 
ΘΕΜΑ  3ο  Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης ειδών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού».
ΘΕΜΑ  4ο  Προέλεγχος και υποβολή στο Δ.Σ. του Ταμειακού Απολογισμού έτους 2018 του Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ  5ο  Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)».
ΘΕΜΑ  6ο  Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιΐα λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  7ο  Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή τοιχίων επί των οδών Επικούρου και Λάρνακας».
ΘΕΜΑ  8ο  Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Δαπάνες διοδίων για τη μεταφορά απορριμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Α. όμορου Δήμου» (Γ΄ τριμήνου 2019).
ΘΕΜΑ  9ο  Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων».
ΘΕΜΑ  10ο  Απόδοση λογαριασμού γενομένων δαπανών επί εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Σ.Δαλιγκάρο.
ΘΕΜΑ  11ο  Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο.
ΘΕΜΑ  12ο  Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 333/2019 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης.
ΘΕΜΑ  13ο  Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. Α143/2019 απόφασης Πρωτοδικείου Βέροιας.
ΘΕΜΑ  14ο  Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου για κατάθεση αγωγής διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών ακινήτων στην Τ.Κ. Βεργίνας, προκειμένου έκταση 642,60 τ.μ. που αφορά δρόμο χωρίς αριθμό, να περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ  15ο  Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου για κατάθεση αγωγής διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών ακινήτων στην Τ.Κ. Βεργίνας, προκειμένου έκταση 1.507,90 τ.μ. που αφορά δρόμο χωρίς αριθμό, να περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου Βέροιας.
 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ