Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Η απόφαση για το ψηφιακό Μητρώο Επιβατικών Ιδιωτικής χρήσης

 

Σύμφωνα με την απόφαση 43618/ 1925/2019 στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (Υπ.Υ.ΜΕ) τηρείται ψηφιακό Μητρώο Επιβατικών Ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων με οδηγό, στο οποίο καταχωρούνται και τηρούνται όλα τα στοιχεία των Ε.Ι.Χ. οχημάτων που εκμισθώνονται με οδηγό, και των οδηγών τους, των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης, που ασκούν ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν.4530/2018, των σχετικών συμβάσεων και των στοιχείων κυκλοφορίας ενός εκάστου των συμβεβλημένων οχημάτων με τους ως άνω φορείς  ηλεκτρονικής  διαμεσολάβησης.

Η εφαρμογή του Μητρώο της παρ. 10 του άρθρου 13 και του άρθρου 20 του ν.4530/2018 τίθεται σε λειτουργία με τη θέση σε ισχύ της απόφασης. Ειδικώς, οι ήδη αδειοδοτημένοι, κατά τη δημοσίευση της απόφασης, φορείς ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για την ενοικίαση Ε.Ι.Χ., με οδηγό, οφείλουν να καταχωρίσουν τα στοιχεία της παρ. 5 του άρ. 13 και τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την προσθήκη νέας καρτέλας και των απαραίτητων ηλεκτρονικών δικαιολογητικών εγγράφων από τη Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών του Υπ.Υ.ΜΕ.

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τηρείται ψηφιακό μητρώο συμβάσεων, στο οποίο καταχωρούνται, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, πριν την έναρξή τους, με ευθύνη των εκμισθωτών ή σε περίπτωση διαμεσολάβησης και των φορέων διαμεσολάβησης, όλα τα στοιχεία των συμβάσεων ενοικίασης Επιβατικών Ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων με οδηγό σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4530/2018.

Σκοπός της λειτουργίας του ψηφιακού Μητρώου είναι η με ηλεκτρονικό τρόπο αδειοδότηση των φορέων ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης, ο έλεγχος της νόμιμης λειτουργίας τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4530/2018, η εφαρμογή και ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης του έργου της εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. με οδηγό, ιδιαίτερα κατά τη διενέργεια καθ’ οδόν ελέγχων των ως άνω φορέων, εκμισθωτών και οδηγών, κατά περίπτωση.

Επιχειρησιακή Λειτουργία του Μητρώου: Η λειτουργία του Μητρώου εξυπηρετείται από ηλεκτρονική πλατφόρμα λογισμικού, που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο edxeix.yme.gov.gr, την ευθύνη λειτουργίας και διαχείρισης της οποίας έχει το Υπ.Υ.ΜΕ. Οι βασικές επιχειρησιακές πράξεις που απαιτούνται για τη λειτουργία του Μητρώου και καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, διακρίνονται στην:

α. Διαμεσολάβηση για εκμίσθωση Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό: Καταγράφεται η επιχειρησιακή λειτουργία και οι διαδικασίες για τους φορείς διαμεσολάβησης στο πλαίσιο συνεργασίας με τα Ε.Ι.Χ. οχήματα με οδηγό, και των εκμισθωτών Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 13 του ν.4530/2018 και τη σχετική κείμενη νομοθεσία περί της εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό. Η εφαρμογή δίνει στους φορείς διαμεσολάβησης τη δυνατότητα εγγραφής στο σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για τη χορήγηση της άδειας της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4530/2018 και ενημέρωσης για τα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης. Μέσω της εφαρμογής οι φορείς διαμεσολάβησης δύνανται να καταχωρούν τα στοιχεία της παρ. 5 και των περιπτ. α’ και β’ της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4530/2018, βεβαίωση της επιχείρησης εξάμηνης (6) διάρκειας ισχύος, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο οδηγός του Ε.Ι.Χ. είναι «ΙΚΑΝΟΣ» για οδήγηση εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. οχήματος κατά τα οριζόμενα της αριθμ. οικ Α 79574/5488/16/15.12.2017 υπουργικής απόφασης και ότι τηρείται στο αρχείο αυτής το σχετικό «Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας», τις συμβάσεις ενοικίασης και να παρακολουθούν τις παραβάσεις, τις ποινές και τις ανακλητικές πράξεις που τους αφορούν.

β. Καταχώριση σύμβασης ενοικίασης Ε.Ι.Χ. οχήματος με οδηγό: Καταγράφεται η επιχειρησιακή λειτουργία και οι διαδικασίες των προσώπων που επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή να διαμεσολαβούν για την εκμίσθωση Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 13 και 20 του ν. 4530/2018 και τη σχετική κείμενη νομοθεσία περί της εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό.
Η εφαρμογή δίνει στους εκμισθωτές Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό, και στους φορείς διαμεσολάβησης, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα, κατόπιν εγγραφής τους στο σύστημα, να καταχωρούν, πριν την έναρξή τους, τις συμβάσεις ενοικίασης με τα εκ του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου απαιτούμενα στοιχεία, τα στοιχεία των συμβαλλόμενων οχημάτων και των οδηγών τους, την βεβαίωση της επιχείρησης εξάμηνης (6) διάρκειας ισχύος, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο οδηγός του Ε.Ι.Χ. είναι «ΙΚΑΝΟΣ» για οδήγηση εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. οχήματος κατά τα οριζόμενα της αριθμ. οικ Α 79574/5488/16/15.12.2017 υπουργικής απόφασης και ότι τηρείται στο αρχείο αυτής το σχετικό «Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας», τις λύσεις των συμβάσεων προ της παρόδου της ελάχιστης διάρκειας και να παρακολουθούν τις παραβάσεις και τις ποινές που τους αφορούν.


Οι οντότητες, για την τήρηση των απαραίτητων για τη λειτουργία του Μητρώου στοιχείων, είναι οι κάτωθι:
• Τα Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται, κατά την κείμενη νομοθεσία, με οδηγό.
• Οι οδηγοί Ε.Ι.Χ. οχημάτων.
• Οι φορείς διαμεσολάβησης για την εκμίσθωση Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσία ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για την ενοικίαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό, και απαιτείται σχετική αδειοδότηση από το Υπ.Υ.ΜΕ.
• Οι εκμισθωτές Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό: Τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εταιρείες και συνεταιρισμοί Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα το άρθρο 87 του ν. 4070/2012.
• Οι σχέσεις συνεργασίας φορέων διαμεσολάβησης με εκμισθωτές Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό.
• Οι σχέσεις συνεργασίας φορέων διαμεσολάβησης με Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται με οδηγό.
• Οι σχέσεις εκμίσθωσης των Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό, με τον εκάστοτε μισθωτή.
• Η δραστηριότητα του Ε.Ι.Χ. οχήματος με οδηγό, όπως προκύπτει από τις συναφθείσες συμβάσεις ενοικίασης.
• Οι συμβάσεις ενοικίασης των Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό, που καταρτίζονται μεταξύ του εκμισθωτή και μισθωτή.
• Οι παραβάσεις:
i. των αδειοδοτημένων φορέων διαμεσολάβησης Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό,
ii. των εκμισθωτών Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό, είτε στο πλαίσιο σχέσης ενός εκμισθωτή με φορέα διαμεσολάβησης είτε στην ανεξάρτητη δραστηριότητα του εκμισθωτή,
iii. των οδηγών των εκμισθωμένων κατά το σχετικό θεσμικό πλαίσιο Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων.
• Οι επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα (ανακλητικές πράξεις, απαγορεύσεις κατάρτισης σύμβασης, λοιπές ποινές).
• Οι ειδοποιήσεις: Σύστημα ειδοποιήσεων μέσω του οποίου ο χρήστης έχει πληροφόρηση για ενέργειες που τον αφορούν και για τη χρονική στιγμή που αυτές τελέσθηκαν.


Δείτε την απόφαση 43618/1925/2019 από το αρχείο του κόμβου

 Πηγή: www.taxheaven.gr

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ