Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Τα 11 βήματα για τις ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων

 

Σε 11 βήματα θα ολοκληρώνονται σύντομα οι μεταβιβάσεις των ακινήτων, μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και από τα γραφεία των συμβολαιογράφων, χωρίς επίσκεψη στην Εφορία.

Η ΑΑΔΕ παρουσίασε χθες το σχέδιο στους συμβολαιογράφους, το οποίο πιλοτικά θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο και θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία από το 2020.
Σύμφωνα με το σχέδιο της ΑΑΔΕ, ο δηλώσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους συμβαλλομένους στις μεταβιβάσεις και τις δωρεές, τον κληρονόμο στη δήλωση φόρου κληρονομίας κλπ).

Όμως, οι δηλώσεις θα συμπληρώνονται ηλεκτρονικά από τον Συμβολαιογράφο, εφόσον για τη σχετική μεταβίβαση συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο. Στις περιπτώσεις όπου η δήλωση συμπληρώνεται από το Συμβολαιογράφο, οι φορολογούμενοι επιβεβαιώνουν την ορθότητα των στοιχείων της δήλωσης μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών και υποβάλλουν τη δήλωση.

Τα στοιχεία των δηλώσεων καταχωρούνται ηλεκτρονικά απευθείας στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ και δεν απαιτείται η καταχώρησή τους από τις ΔΟΥ κατά την κατάθεση της δήλωσης.

Ο φόρος θα υπολογίζεται κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης, με βάση τα δεδομένα αυτής. Τα δικαιολογητικά που οδηγούν σε μείωση ή απαλλαγή φόρου θα αποστέλλονται στη ΔΟΥ σε μεταγενέστερο χρόνο από τον Συμβολαιογράφο, προς επαλήθευση και έλεγχο.

Στόχοι της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου είναι:

 • Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Μείωση της γραφειοκρατίας και διευκόλυνση των φορολογουμένων και των ΔΟΥ
 • Ενίσχυση της εκούσιας φορολογικής συμμόρφωσης των πολιτών
 • Παροχή ασφάλειας δικαίου στους φορολογούμενους
 • Απλούστερη, αμεσότερη και αποδοτικότερη Φορολογική Διοίκηση

Η διαδικασία

 • Η Δήλωση θα συμπληρώνεται από τον Συμβολαιογράφο, που θα συντάξει το συμβολαιογραφικό έγγραφο, με τους προσωπικούς του κωδικούς (TAXISNET)
 • Η Δήλωση θα είναι μία (1) ανά αγοραστή, ανεξάρτητα από το πλήθος των πωλητών.
 • Η Δήλωση θα μπορεί να συμπληρώνεται από τον ίδιο τον υπόχρεο σε φόρο μόνο στις περιπτώσεις που δεν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο (άρση απαλλαγής, τροποποιητική δήλωση χωρίς τη σύνταξη συμβολαίου)
 • Μετά την οριστικοποίηση του περιεχομένου της δήλωσης, η δήλωση υποβάλλεται από τους συμβαλλομένους. 
 • Η εφαρμογή θα παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων (έκδοση πράξης διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου κατά περίπτωση) και δήλωσης με επιφύλαξη.

Οι ευθύνες των συμβολαιογράφων 

Το σχέδιο της ΑΑΔΕ καθορίζει και τις ευθύνες των συμβολαιογράφων, οι οποίες είναι:

 • Για την ορθή συμπλήρωση της δήλωσης με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία
 • Για ενημέρωση της Φορολογικής Αρχής σχετικά με τη σύνταξη του συμβολαίου
 • Για την αποστολή του συμβολαίου και των δικαιολογητικών εντός 15 εργασίμων ημερών από τη σύνταξη αυτού.
 • Για την υποβολή της δήλωσης Ε9 (μεταβολή περιουσιακής κατάστασης) των συμβαλλομένων, εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτούς (εντός του 2020).

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων αυτών θα επιβάλλεται πρόστιμο στο συμβολαιογράφο για κάθε παράβαση.

Τα 11 βήματα για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης ακινήτου

Το πλαίσιο του ηλεκτρονικού εγχειρήματος του ΥΠΟΙΚ προβλέπει, ότι οι μεταβιβάσεις θα ολοκληρώνονται στα ακόλουθα 11 βήματα:

1ο ΒΗΜΑ: Οι Συμβαλλόμενοι προσκομίζουν στον Συμβολαιογράφο όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά για τη σύνταξη του συμβολαίου.
2ο ΒΗΜΑ: Ο Συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση, με βάση τα δικαιολογητικά. Συμπληρώνει τα φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας. Συμπληρώνει το τίμημα.
3ο ΒΗΜΑ: Η Εφαρμογή: Υπολογίζει το φόρο και γίνεται προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης (με δυνατότητα τροποποίησής της οποτεδήποτε).
4ο ΒΗΜΑ: Ο Συμβολαιογράφος οριστικοποιεί τη δική του συμμετοχή στη συμπλήρωση της δήλωσης.
5ο ΒΗΜΑ: Οι Συμβαλλόμενοι μέσα από την Εφαρμογή:

 • Ελέγχουν τη δήλωση
 • Απαντούν στις ερωτήσεις για την απαλλαγή Α΄ Κατοικίας
 • Εξουσιοδοτούν ή μη τον Συμβολαιογράφο για υποβολή δήλωσης Ε9 (εντός 2020)

6ο ΒΗΜΑ: Οι Συμβαλλόμενοι οριστικοποιούν  και υποβάλλουν τη δήλωση.  Μετά την οριστικοποίηση της δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε τροποποίηση, παρά μόνο υποβολή τροποποιητικής δήλωσης
Η δήλωση θεωρείται οριστικά υποβληθείσα, εφόσον την αποδεχθούν και οι 2 συμβαλλόμενοι.
7ο ΒΗΜΑ: Η Εφαρμογή:

 • Βεβαιώνει το φόρο
 • Παράγει Ταυτότητα Οφειλής

8ο ΒΗΜΑ:Ο Αγοραστής Εξοφλεί το Φόρο με βάση την Ταυτότητα Οφειλής.
9ο ΒΗΜΑ: ο Συμβολαιογράφος μέσα από την Εφαρμογή:
Εκτυπώνει αποδεικτικό καταβολής του φόρου
Εκτυπώνει τη Δήλωση
10ο ΒΗΜΑ: Οι Συμβαλλόμενοι Υπογράφουν το συμβόλαιο και οριστικοποιούν τη μεταβίβαση.
11ο ΒΗΜΑ: Ο συμβολαιογράφος μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες ενημερώνει ηλεκτρονικά για τη σύνταξη του συμβολαίου και το αποστέλλει στην αρμόδια ΔΟY (μαζί με τα τυχόν δικαιολογητικά). Από τη στιγμή αυτή ο Συμβολαιογράφος παύει να έχει πρόσβαση στη δήλωση ΦΜΑ.

 
 
www.sofokleousin.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ