Παγώνουν τις διεκδικήσεις αυξήσεων μισθών!

 

Δίχτυ προστασίας στους εργοδότες έναντι των εργαζομένων απλώνει το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, καθώς με πλέγμα μέτρων μπλοκάρεται η δυνατότητα των εργαζομένων να διεκδικήσουν αυξήσεις αποδοχών ή τις αποδοχές που λαμβάνουν εργαζόμενοι σε άλλες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου.

Οι διεκδικήσεις αυξήσεων στους μισθούς, καθίστανται πλέον εξαιρετικά δύσκολες και προϋποθέτουν τη συγκατάθεση του εργοδότη!  

Παράλληλα, καθιερώνεται η ηλεκτρονική ψήφος για την κήρυξη απεργιών, και δημιουργείται μητρώο συνδικάτων, με στόχο την πάταξη των συνδικάτων-φαντασμάτων.

Με το αναπτυξιαακό νομοσχέδιο η κυβέρνηση στέλνει μήνυμα σε εργοδότες αλλά και στους θεσμούς ότι τα εργασιακά, επιστρέφουν και θα παραμείνουν, σε βαθύ μνημονιακό περιβάλλον. 

Ειδικότερα το Ν/Σ προβλέπει εξαιρέσεις από την επέκταση των κλαδικών συμβάσεων, εργασίας, υπό προϋποθέσεις, οι οποίες είναι ακόλουθες:

  1. Εξαίρεση από την «αρχή της συρροής» των συμβάσεων, δηλαδή, τη δυνατότητα εξαίρεσης μιας επιχείρησης από μια κλαδική σύμβαση που έχει καλύτερους μισθολογικούς όρους από την επιχειρησιακή σύμβαση. Αν  η  σχέση  εργασίας  σε μια επιχείρηση ρυθμίζεται  από  περισσότερες ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας,  εφαρμόζεται  η  πιο  ευνοϊκή  για  τον  εργαζόμενο. Ωστόσο, η εξαίρεση από αυτό τον γενικό κανόνα αφορά τις περιπτώσεις επιχειρήσεων, που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή συνδιαλλαγής ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή οικονομικής εξυγίανσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις «η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας υπερισχύει  της κλαδικής».
  2. Εξαίρεση από την «αρχή της επέκτασης των συμβάσεων», η οποία αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες εμφανίζονται  που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και «βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή συνδιαλλαγής ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή οικονομικής εξυγίανσης, ανεξαρτήτως εάν στην επεκτεινόμενη συλλογική ρύθμιση προβλέπονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή όρων  για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις,  μπορούν να εξαιρούνται από την επέκταση μιας κλαδικής σύμβασης». Η εξαίρεση από την επέκταση μιας κλαδικής σύμβασης, θα  λαμβάνεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, από τον υπουργό Εργασίας, η οποία και καθορίζει τους όρους ή ως προς το σύνολο της συλλογικής σύμβασης εργασίας ή διαιτητικής απόφασης, που κηρύσσεται υποχρεωτική.
  3. Εξαίρεση των κοινωνικών επιχειρήσεων, υπό προϋποθέσεις, από εθνικές και τοπικές ομοιοεπαγγελματικές και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργαζομένων, που απασχολούνται σε ειδικής κατηγορίας επιχειρήσεις όπως επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας ή  νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού σκοπού.

Μπλόκο και στις προσφυγές στον ΟΜΕΔ

Παράλληλα τίθενται αυστηρές προϋποθέσεις καις την ουσία καταργείται η δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας.
Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του νομοσχεδίου, η προσφυγή στον ΟΜΕΔ, θα λειτουργεί αποκλειστικά «ως έσχατο μέσο επίλυσης των συλλογικών διαφορών εργασίας», μόνος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Εάν η συλλογική διαφορά αφορά σε επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου.
  • Εάν η συλλογική διαφορά αφορά στη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας και αποτύχουν οριστικά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών και η επίλυσή της επιβάλλεται από υπαρκτό λόγο γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος, συνδεόμενο με τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας.

Επίσης, στην περίπτωση μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, η διαδικασία διεξάγεται από Τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας. Ο διαιτητής ή οι διαιτητές της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, ο ορισμός ενός εκ των διαιτητών ως προέδρου της Επιτροπής, καθώς και οι αναπληρωτές τους, επιλέγονται με συμφωνία των μερών από τον κατάλογο διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. και σε περίπτωση ασυμφωνίας με κλήρωση.

Εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την προσφυγή στη διαιτησία, η αρμόδια υπηρεσία του Ο.ΜΕ.Δ. καλεί τα μέρη να προσέλθουν σε καθορισμένο τόπο και ώρα για την επιλογή διαιτητή ή Επιτροπής Διαιτησίας και του προέδρου της, καθώς και των αναπληρωτών τους. Η επιλογή ή η κλήρωση διεξάγεται ενώπιον του προέδρου του Ο.ΜΕ.Δ. ή του οριζόμενου από αυτόν εκπροσώπου του.

Ηλεκτρονικές ψηφοφορίες για απεργίες

Το αναπτυξιακό νομοσχέδιο προβλέπει επίσης τη  δημιουργία ηλεκτρονικών μητρώων εργοδοτών και εργαζόμενων, αλλά και τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τη λήψη αποφάσεων, μεταξύ των οποίων και η διενέργεια απεργιακής κινητοποίησης. Για την κήρυξη απεργίας το Ν/Σ προβλέπει: «Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και των υπόλοιπων οργάνων διοίκησης Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων κήρυξης απεργίας σύμφωνα με τους όρους του νόμου 1264/1982, όπως ισχύει, λαμβάνονται με ψηφοφορία, η οποία μπορεί να διεξάγεται και με ηλεκτρονική ψήφο και με όρους που διασφαλίζουν την διαφάνεια και τη μυστικότητα, όπως θα ορίζεται από το καταστατικό αυτής ή το αρμόδιο όργανο διοίκησης».

Επίσης, προβλέπεται πλέον, ότι όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων και οι οργανώσεις των εργοδοτών και ειδικά αυτές που συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή και ορίζουν εκπροσώπους τους στις διοικήσεις των φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και στα συλλογικά όργανα αυτού, έχουν υποχρέωση να εγγράφονται στο Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών του Υπουργείου, που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

 

www.sofokleousin.gr

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ