Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Έκτακτες προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ στις κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας

 

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση προσλαμβάνονται άμεσα στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, προσωπικό όλων των κλάδων και κατηγοριών που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας, ήτοι στο π.δ. 121/2017, ως ισχύει, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων μηνών κατ’ ανώτατο όριο για το ίδιο άτομο, για κάλυψη παροδικών αναγκών.

Το συνολικά προσλαμβανόμενο προσωπικό όλων των κλάδων και κατηγοριών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. σύμφωνα με την παρούσα, δεν δύναται να υπερβαίνει τα σαράντα (40) άτομα. Η ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης ή σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου, απαγορεύονται.

Οι προσλήψεις θα γίνουν κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση του ΑΣΕΠ ή της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

Η προκήρυξη αναρτάται για συνολικό χρονικό διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας και στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας.

Στην πρόσκληση αναφέρεται υποχρεωτικά ο συνολικός αριθμός των θέσεων, τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά των υποψηφίων, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Η κατανομή σε κλάδους και ειδικότητες είναι η ακόλουθη: 10 υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού, 4 υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, 2 υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου Φαρμακοποιών, 4 υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πληροφορικής, 4 υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου Πληροφορικής, 2 υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου Οδηγών, 2 υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ κλάδου Φυλάκων, 6 υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργατών, 6 υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ κλάδου Προσωπικού Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους όπως ορίζεται στην οικεία προκήρυξη, μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της ανάγκης στελέχωσης του Υπουργείου Υγείας.

Απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, ανά κατηγορία και κλάδο είναι τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001.

Για την κατάταξη των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη τα κριτήρια κατά τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. Οι σχετικοί πίνακες κατάταξης επιλογής θα αναρτηθούν στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας.

Η κατάταξη των συμμετεχόντων ανά κατηγορία και κλάδο σύμφωνα με τα προσόντα πρόσληψής τους θα διενεργηθεί από Τριμελή Επιτροπή που θα συγκροτηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης.

Κατόπιν της ανάρτησης των πινάκων κατάταξης, η αρμόδια Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας προβαίνει άμεσα στην πρόσληψη των επιλεγέντων κατά σειρά κατάταξης, χωρίς να προβλέπεται διαδικασία υποβολής ενστάσεων

 


www.dikaiologitika.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ