Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Ποια αποτελέσματα έχει η άσκηση ενός ενδίκου μέσου;

 

 Τα ένδικα μέσα αποτελούν χωρίς αμφιβολία τον θεμέλιο λίθο της ορθής απονομής της δικαιοσύνης. Η σημασία τους όμως τονίζεται από τα τέσσερα αποτελέσματα που αυτά έχουν στη ποινική δίκη. Το ποιο θα ασκηθεί βέβαια σε κάθε υπόθεση θα το κρίνει ο ποινικολόγος (για ποινικολόγο στην Αθήνα δείτε Kamouzis.gr) που έχει αναλάβει την υπόθεση σας.

 Το πρώτο αποτέλεσμα που έχει ένα ένδικο μέσο είναι το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα το οποίο δηλώνει πως το δευτεροβάθμιο κατ’ έφεση δικάζον δικαστήριο έχει την εξουσία να κρίνει μόνο για εκείνα τα μέρη της πρωτόδικης απόφασης στα οποία αναφέρονται οι προβαλλόμενοι στην έφεση λόγοι. Τόσον λοιπόν μεταβιβάζεται, όσον εκκαλείται, γνωστό και με τη λατινική φράση tantum devolutum quantum appellatum. Για παράδειγμα, σε περίπτωση δύο καταδίκων για ληστεία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, στη περίπτωση που η απόφαση προσβάλλεται μόνο ως προς το σκέλος της ληστείας στην έφεση δε θα εξεταστεί η φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ακολουθεί το ανασταλτικό αποτέλεσμα το οποίο τονίζει πως τόσο η άσκηση του ενδίκου μέσου όσο και η προθεσμία για την άσκηση αυτού αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αν έχει ασκηθεί μια έφεση επί της πρωτοβάθμιας απόφασης ο κατηγορούμενος να μη φυλακίζεται ούτε να υποχρεούται να καταβάλλει την επιβληθείσα χρηματική ποινή.

 Τα ένδικα μέσα ωστόσο δεν έχουν επίδραση μόνο στο πρόσωπο που τα ασκεί αλλά και στους υπόλοιπους κατηγορούμενους της ίδιας υπόθεσης. Το επεκτατικό αποτέλεσμα αποτελεί άλλο ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των ενδίκων μέσων καθώς στη περίπτωση συμμετοχής περισσότερων δραστών ή στη περίπτωση της εξάρτησης της ποινικής ευθύνης του ενός κατηγορούμενου από τον άλλον γίνεται επέκταση του ενδίκου μέσου και στους υπόλοιπους κατηγορούμενους εκτός αν βέβαια αν οι λόγοι που αναφέρει ο ασκών το ένδικο μέσο επικεντρώνονται μόνο στο πρόσωπο του. Το επεκτατικό αποτέλεσμα αποτελεί άλλη μια πρόνοια του νομοθέτη ώστε το ένδικο μέσο να αποτελεί προνόμιο όλων των συμμετεχόντων στο έγκλημα και όχι μόνο αυτού που το άσκησε. Τα αποτελέσματα όμως της άσκησης ενός ενδίκου μέσου δε σταματούν εδώ αλλά υπάρχει μια αρχή απαραβίαστη. Η αρχή αυτή δεν είναι άλλη από την non reformation in pejus ( όχι μεταρρύθμιση επί τα χείρω). Επισημαίνεται λοιπόν από τη ποινική δικονομία πως αν ασκηθεί ένδικο μέσο σε καταδικαστική απόφαση από το πρόσωπο που καταδικάστηκε ή υπέρ αυτού, δε μπορεί να χειροτερεύσει στον δεύτερο βαθμό η θέση του, ούτε να ανακληθούν τα ευεργετήματα που του δόθηκαν στη πρωτόδικη απόφαση, χωρίς ωστόσο να εμποδίζεται η επιβολή σε αυτόν παρεπόμενης ποινής ή μέτρου ασφαλείας αν έπρεπε από το νόμο να του είχε επιβληθεί και αυτό δεν έγινε λόγο παραδρομής.

 Συνοψίζοντας, η άσκηση ενός ενδίκου μέσου οδηγεί στα αναλυθέντα τέσσερα αποτελέσματα το μεταβιβαστικό, το ανασταλτικό, το επεκτατικό και στην αρχή non reformation in pejus. H άσκηση τους λοιπόν δηλώνει πως η απονομή της δικαιοσύνης δεν έχει ολοκληρωθεί και μια κρίση από ένα ανώτερο δικαστήριο είναι προ των πυλών.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ