Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα απασχόλησης 15.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών (ΦΕΚ)

 

Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων 15.000 νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα».

Σύμφωνα με την απόφαση, σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης 15.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της εντολής κενής θέσης (ημερολογιακά).

Διάρκεια επιχορήγησης

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται ως εξής:

α) δώδεκα (12) μήνες, για πρόσληψη ανέργων ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα πριν

από την υπόδειξή τους,

β) δεκαπέντε (15) μήνες, για πρόσληψη μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ,

γ) δεκαπέντε (15) μήνες, για πρόσληψη δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ) ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα πριν από την υπόδειξή τους.

 

Ποσό Επιχορήγησης

Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως.

Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.

Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς και τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το Επίδομα Άδειας.

Οι εργοδότες – πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ:

 

α) αναρτούν την κενή θέση που επιθυμούν να καλύψουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Portal ΟΑΕΔ,
β) δηλώνουν ότι επιθυμούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, επιλέγοντας ταυτόχρονα το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, για την
πρόσληψη ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών» στο οποίο επιθυμούν να ενταχθούν, και
γ) επιλέγουν την κατηγορία του ανέργου (κοινός άνεργος ή μακροχρόνια άνεργος) που επιθυμούν να προσλάβουν. Επιπρόσθετα επισυνάπτουν: α) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) και για τη μη ύπαρξη εκκρεμότητας ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων, η οποία επισυνάπτεται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ή προσκομίζεται στην υπηρεσία κατά την υποβολή της εντολής κενής θέσης ή προσκομίζεται κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής και β) την Α.Π.Δ. του τριμήνου που προηγείται της εντολής κενής θέσης – Δήλωση προτίμησης, προκειμένου να ελεγχθεί αν υπάρχει μείωση του προσωπικού της επιχείρησης καθώς και αντίγραφο εκτύπωσης των ενεργών ΚΑΔ μέσω του taxisnet από την Α.Α.Δ.Ε. προκειμένου να ελεγχθεί η τυχόν εξαιρούμενη δραστηριότητα.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ.

 

 

 

www.aftodioikisi.gr

 

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ