Σαν σήμερα: 6 Νοεμβρίου 2008 - Η Δήμος Βέροιας κάνει αποδεκτή τη δωρεά των αδερφών Κούσιου- Το πρακτικό συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ'αριθ. 37/2008 πρακτικό συνεδρίασης

της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

 

Αρ.απόφ.  706/2008                                                   

      Π ε ρ ί λ η ψ η

Αποδοχή δωρεάς  των Αδελφών Εμμανουήλ & Ιωάννη Κούσιου προς το Δήμο Βέροιας.

 

Σήμερα στις 6 Νοεμβρίου του έτους 2008, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή στο γραφείο της κ. Δημάρχου, ύστερα από την με ημερομηνία 6-11-2008 γραπτή πρόσκληση της Δημάρχου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 103 &  105 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

            Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και επί συνόλου 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη.

 

 

Παρόντες

Απόντες

1.

Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου - Γεωργιάδη πρόεδρος

Οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης και Μ. Τρανίδης δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

2.

Μαρία Τσιαμήτρου - Καραχατζή

3.

Δημήτριος Δάσκαλος

4.

Γεώργιος Μιχαηλίδης

5.

Αγαθόνικος Δελαβερίδης

 

Η κ. πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε στην επιτροπή ότι: σας κάλεσα εκτάκτως γιατί επείγει να αποδεχθούμε τη δωρεά των Εμμανουήλ & Ιωάννη Κούσιου. Συμφωνείτε για το κατεπείγον του θέματος;

Μέλη: Ναι.

Στη συνέχεια,   η πρόεδρος εισηγούμενη το μόνο θέμα εξέθεσε στην επιτροπή ότι :

            Ο κ. Ιωάννης Καπανίδης ως πληρεξούσιος δικηγόρος των αδελφών Εμμανουήλ και Ιωάννη Κούσιου μετέφερε την επιθυμία τους να δωρίσουν το ποσό των 2.500.000,00€ στον Δήμο Βέροιας.

            Οι δωρητές θέτουν ως όρους τους εξής:

Α. Το ποσό να διατεθεί αποκλειστικά για την κατασκευή της γέφυρας η οποία ενώνει την περιοχή του Προμηθέα με την περιοχή Κτηνιατρείου (οδοί Πύρρου & Αριστοφάνους).

            Β. Επιθυμούν επιπλέον η διαχειριστική επιτροπή του πιο πάνω χρηματικού ποσού να αποτελείται από πέντε (5) άτομα ως ακολούθως:

            1. Νικόλαος Παπαγιαννούλης του Αναστασίου.

            2. Κων/νος Τσιλογιάννης του Γεωργίου.

            3. Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου του Βασιλείου.

            4. Αγαθόνικος Δελαβερίδης, δημοτικός σύμβουλος.

            5. Βασίλειος Γιαννουλάκης, δημοτικός σύμβουλος.

Αναπληρωτές αυτών - αντίστοιχα θα είναι οι:

  1. Ζήσης Κοντονίνας του Νικολάου, γιατρός.
  2. Νικόλαος Κουτόβας του Γεωργίου, ζαχαροπλάστης.
  3. Γεώργιος Πράπας του Στεργίου, γιατρός.
  4. Αντώνιος Τσιάρας του Ιωάννη, δημοτικός σύμβουλος.
  5. Μαρία Τσιαμήτρου - Καραχατζή του Δημητρίου δημοτική σύμβουλος.

Σε περίπτωση αδυναμίας - αποχώρησης ή άρνησης αποδοχής της συμμετοχής στην διαχειριστική επιτροπή κάποιου από τα πιο πάνω άτομα και του αντίστοιχου αναπληρωματικού του, εξουσιοδοτούν οι δωρητές τον έκαστοτε Δήμαρχο Βέροιας να ορίσει τον αντικαταστάτη του.

Ο ρόλος της πιο πάνω επιτροπής θα είναι η διαχείριση των χρημάτων για την ολοκλήρωση του σκοπού της δωρεάς.

Καλείστε για την αποδοχή της συγκεκριμένης δωρεάς.

            Και κάλεσε την επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά .

Πρόεδρος: Ο  σκοπός και όρος που τίθεται για την δωρεά αυτή είναι  να  διατεθεί το ποσό αυτό αποκλειστικά για την  κατασκευή  της γέφυρας η οποία θα ενώσει την περιοχή  του  Προμηθέα,  και δη την οδό Πύρρου με την οδό Αριστοφάνους της περιοχής παλαιού Κτηνια­τρείου.

Ο δωρεοδόχος  Δήμος Βέροιας, δηλώνει ότι ευχαριστεί  δημόσια τους παραπάνω δωρητές και ως ελάχιστο δείγμα της ευγνωμοσύνης του αναλαμβάνει την ηθική και νομική υποχρέωση διαρκούς συμπαρά­στασης προς τους δωρητές, με όλες του τις κοινω­νικές  υπηρεσίες, του παρόντος θεωρουμένου ουσιώ­δους όρου της συμβάσεως δωρεάς, παράλληλα δε ανα­λαμβάνει:

α)την αναγόρευση των αδερφών Εμμανουήλ, Αντωνίου και  Ιωάννη ΚΟΥΣΙΟΥ σε μεγάλους ευεργέτες της πό­λης Βέροιας,

β)την ονοματοδοσία των οδών ΠΥΡΡΟΥ -ΓΕΦΥΡΑ και ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ με το όνομα "ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΟΥΣΙΟΥ",

γ)να προτείνει στην αρμόδια επιτροπή την ονοματο­δοσία του 7ου νηπιαγωγείου Βέροιας σε νηπιαγωγείο αδερφών ΚΟΥΣΙΟΥ και

δ)την ανάρτηση αναθηματικής πλάκας ευεργετών της πόλης  και του Δήμου Βέροιας στο Δημαρχιακό κατά­στημα.

            Η Δ.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Την εισήγηση της κ. προέδρου.

2. Τη δωρεά των Εμμανουήλ & Ιωάννη Κούσιου προς το Δήμο Βέροιας .

3. Ότι η παραπάνω δωρεά κρίνεται επωφελής για το Δήμο.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 105 του Ν. 3463/06 καθώς και του αρ. 2032 του Αστ. Κώδικα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Α) Αποδέχεται τη δωρεά προς τον Δήμο των Αδελφών  Εμμανουήλ και Ιωάννη Κούσιου και ειδικότερα του ποσού των 2.500.000,00€ υπό τον όρο να διατεθεί το ποσό αυτό αποκλειστικά για την κατασκευή της γέφυρας η οποία θα ενώσει την περιοχή του Προμηθέα με την περιοχή Κτηνιατρείου (οδοί Πύρρου & Αριστοφάνους).

Οι παραπάνω δωρητές  εκφράζουν την επιθυμία τους η διαχειριστική επιτροπή του παραπάνω ποσού  να αποτελείται από πέντε (5) άτομα, ως ακολούθως:

1. Νικόλαος Παπαγιαννούλης του Αναστασίου, ιατρός.

            2. Κων/νος Τσιλογιάννης του Γεωργίου, οικονομολόγος.

            3. Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου του Βασιλείου, ιατρός.

            4. Αγαθόνικος Δελαβερίδης του Χρήστου, δημοτικός σύμβουλος.

            5. Βασίλειος Γιαννουλάκης του Νικολάου, δημοτικός σύμβουλος.

Και  Αναπληρωτές αυτών  αντίστοιχα θα είναι οι:

  1. Ζήσης Κοντονίνας του Νικολάου, ιατρός.
  2. Νικόλαος Κουτόβας του Γεωργίου, ζαχαροπλάστης.
  3. Γεώργιος Πράπας του Στεργίου, ιατρός.
  4. Αντώνιος Τσιάρας του Ιωάννη, δημοτικός σύμβουλος.
  5. Μαρία Τσιαμήτρου - Καραχατζή του Δημητρίου, δημοτική σύμβουλος.

Σε περίπτωση αδυναμίας - αποχώρησης ή άρνησης αποδοχής της συμμετοχής στην διαχειριστική επι­τροπή κάποιου από τα πιο πάνω άτομα και του αντί­στοιχου αναπληρωματικού του, εξουσιοδοτούν οι δω­ρητές τον εκάστοτε Δήμαρχο Βέροιας να ορίζει τον αντικαταστάτη του. 0 ρόλος της -πιο -πάνω επιτροπής θα  είναι  η διαχείριση των χρημάτων για την ολο­κλήρωση του σκοπού της δωρεάς.

 

Β) Τα έξοδα που θα απαιτηθούν για τη σύνταξη των σχετικών συμβολαίων, μεταγραφής κλπ θα αναληφθούν από το ποσό της δωρεάς σύμφωνα με την επιθυμία των δωρητών.

 

Γ) Ο Δήμος Βέροιας ευχαριστεί δημόσια τους παραπάνω δωρητές  και ως ελάχιστο δείγμα της ευγνωμοσύνης του αναλαμβάνει την ηθική και νομική υποχρέωση διαρκούς συμπαράστασης προς τους δωρητές με όλες του τις κοινωνικές υπηρεσίες, παράλληλα δε αναλαμβάνει:

α)την αναγόρευση των αδερφών Εμμανουήλ, Αντωνίου και  Ιωάννη ΚΟΥΣΙΟΥ σε μεγάλους ευεργέτες της πό­λης Βέροιας,

β)την ονοματοδοσία των οδών ΠΥΡΡΟΥ - ΓΕΦΥΡΑ και ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ με το όνομα "ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΟΥΣΙΟΥ",

γ)να προτείνει στην αρμόδια επιτροπή την ονοματο­δοσία του 7ου νηπιαγωγείου Βέροιας σε νηπιαγωγείο αδερφών ΚΟΥΣΙΟΥ και

δ)την ανάρτηση αναθηματικής πλάκας ευεργετών της πόλης  και του Δήμου Βέροιας στο Δημαρχιακό κατά­στημα.

 

Δ) Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες για την υλοποίηση του σκοπού της δωρεάς.

 

 

Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό         706/2008 .................................................................…………………….………………………...............................

            Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Μ. Τσιαμήτρου - Καραχατζή

 

Δημήτριος Δάσκαλος

 

Γεώργιος Μιχαηλίδης

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Αγαθόνικος Δελαβερίδης

 

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια  14-11-2008

Η Δήμαρχος

 

 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ