Συνεδριάζει δια περιφοράς (μέσω email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας (23/11/20)

 

Την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και από ώρα 09:00 έως 10:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:


ΘΕΜΑ  1ο  Υποβολή ή μη πρότασης στην Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου "Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020, Άξονας Προτεραιότητας 4: «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)»".
ΘΕΜΑ  2ο  Έγκριση ή μη εγγραφής πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου ανάθεσης για την διεξαγωγή μοριακών εξετάσεων στο προσωπικό του Δήμου, για την αποτροπή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
ΘΕΜΑ  3ο  Έγκριση ή μη: α) διενέργειας, β) μελέτης, γ) σύναψης σύμβασης, δ) συγκρότησης επιτροπής & ε) καθορισμού όρων πρόσκλησης διαπραγμάτευσης της υπηρεσίας «Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Βέροιας» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας.
ΘΕΜΑ  4ο  Έγκριση ή μη εγγεγραμμένης πίστωσης για «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» για τη δημιουργία μέσων προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου.
ΘΕΜΑ  5ο  Έγκριση ή μη εγγεγραμμένης πίστωσης για «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στον Δήμο Βέροιας» για λειτουργικά έξοδα.
ΘΕΜΑ  6ο  Έγκριση ή μη έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου στην Κατερίνη και στην Αθήνα.
ΘΕΜΑ  7ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Επέκταση-Διαρρύθμιση Δημοτικού Σχολείου Αγ.Γεωργίου».
ΘΕΜΑ  8ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2020)».
ΘΕΜΑ  9ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Δαπάνες για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και επικινδύνων & ρυμοτομούμενων κτισμάτων».
ΘΕΜΑ  10ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Επισκευή και διαρρύθμιση του Παραρτήματος ΡΟΜΑ του Κέντρου Κοινότητας Βέροιας».
ΘΕΜΑ  11ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη για την άρση επικινδυνότητας πρανών στην περιοχή Λευκόπετρας».
ΘΕΜΑ  12ο  Έγκριση ή μη συνολικής οριστικής παραλαβής της μελέτης «Αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου».
ΘΕΜΑ  13ο  Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ  14ο  Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης ή μη απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος (2019)».
ΘΕΜΑ  15ο  Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης ή μη απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  16ο  Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ.1517/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
ΘΕΜΑ  17ο  Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ.1518/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ