Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας (Μέσω τηλεδιάσκεψης - 30/11/20, 18:00).

 


Την Δευτέρα 30/11/2020 και ώρα 18:00 θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

Θέμα  1  11η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 2020 (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας.

Θέμα  2  12η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 2020 (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.


Θέμα  3   Έγκριση ή μη έκθεσης εννιαμήνου (01/09/2020 – 30/06/2020), για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2020.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα  4   Λήψη  απόφασης ή μη,  για τον ορισμό δύο δημοτικών συμβούλων, και δύο αναπληρωτών τους, που μαζί με τον δήμαρχο θα  αποτελέσουν την επιτροπή διενέργειας δημοπρασίας, κατ' άρθρο 1 παρ.1 και άρθρο 3 παρ.3 του Π.Δ 270/1981, για το χρονικό διάστημα έως την 31-12-2021.
Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα  5   Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα  6   Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.


Θέμα  7   Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.


Θέμα  8   Έγκριση ή μη Προϋπολογισμού  έτους 2021 της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων, Ειδικώς Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου  Νάουσας ( Γηροκομείο ).
Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα  9   Αποδοχή ή μη παραχώρησης ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ-8757 στο Δήμο Η.Π.Νάουσας για χρονικό διάστημα ενός έτους, ήτοι έως 28/09/2021 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας.

Θέμα  10   Μεταβολές ή μη, σχολικών μονάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας, Υγείας και Αθλητισμού.

Θέμα  11   Αποδοχή ή μη Λειτουργίας του ΣΜΑ Νάουσας από τον Δήμο Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας.

Θέμα   12   Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών που                ενσωματώνονται στα έργα του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.     
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας.

Θέμα   13   Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Καθορισμού  Τιμήματος Εκποιουμένων Δημοτικών Ακινήτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας.

 

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ