Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνόκαρπων: Οδηγίες για την μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εποχιακή απασχόληση σε αγροτικές εργασίες

 

Με την παρούσα οδηγία , σας ενημερώνουμε για τις ισχύουσες   διατάξεις  που αφορούν  την μετάκληση εργατών γης  από τρίτες χώρες,  οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου σύμφωνα με την παραγρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄80)  και οι οποίες ισχύουν μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου  2021. Οι διατάξεις αυτές είναι           α) ν. 4783/21 ,  άρθρο 16  (ΦΕΚ Α΄ 38) ,        β) ν.4798/21 ,  άρθρο 265 (ΦΕΚ Α΄ 68)  και           γ)   Εγκύκλιος Γεν. Γραμματέα  Μεταναστευτικής  Πολιτικής αρ. 10776/ 29-04-21. 

Σύμφωνα με τις  ανωτέρω,   θα πρέπει να γίνουν οι κάτωθι ενέργειες . 

  1. Υποβολή  έντυπης  αίτησης των εργοδοτών,  με τα απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής .

  2. Στην αίτηση  αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του μετακαλούμενου εργάτη όπως επώνυμο , όνομα , επώνυμο και όνομα πατέρα  , επώνυμο και όνομα μητέρας , χώρα και ημερομηνία γέννησης , ιθαγένεια , αριθμός  διαβατηρίου , ημερομηνία έκδοσης και λήξης , χώρα έκδοσης . 

  3. Για την πιστοποίηση των ανωτέρω στοιχείων απαιτείται  να συνυποβάλλονται μαζί  με τα δικαιολογητικά,   απλή φωτοτυπία   α) του Διαβατηρίου  και  β) του πιστοποιητικού Οικογενειακής κατάστασης του μετακαλούμενου εργάτη. ( Εγκύκλιος αρ 10776/2021,  29/04/21 , του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής.)   ΠΡΟΣΟΧΗ Δεν απαιτείται σφραγίδα της Χάγης (apostille) ούτε μετάφραση επικυρωμένη . Τονίζουμε απλή φωτοτυπία των ανωτέρω εγγράφων

  4. Παράβολο των 100 ευρώ ανά  μετακαλούμενο εργάτη  , το οποίο δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μη έλευσής του  . 

  5. Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη στην οποία θα  δηλώνει ότι   α) θα απασχολήσει προσωρινά,  τους περιλαμβανόμενους στην αίτηση  μετακαλούμενους για περίοδο τουλάχιστον 30 ημερών  και έως 90 ημέρες , με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 90 ημέρες  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014.         β) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες της παραγρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄2012) .  γ) ο μετακαλούμενος  θα παρέχει τις αγροτικές εργασίες σε τόπο επακριβώς προσδιορισμένο  ως προς την Περιφερειακή Ενότητα , τον  Δήμο  και την Δημοτική Ενότητα  ή  Δημοτική Κοινότητα και ότι προσωρινά θα διαμένει σε τόπο που προσδιορίζεται με ακριβή στοιχεία Διεύθυνσης . 

δ) το κατάλυμα που παρέχεται πληροί τις απαιτούμενες  από τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις , προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας και ότι σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν παρέχει  κατάλυμα να προσκομισθούν  στοιχεία ότι ο εργαζόμενος διαθέτει εξ  ιδίων κατάλληλο κατάλυμα . 

ε) ότι θα ενημερώνει την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή .

 

  1. Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή εκτροφής  ( πρόσφατη ) .

 

Η ασφάλιση των εργατών θα  γίνεται με εργόσημο και δεν μπορεί να προσκληθεί μετακλητός άνω των 60 ετών . 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται  με έντυπο τρόπο και με την χρήση ταχυμεταφοράς (courier), μέχρι την δημιουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας η οποία ορίστηκε ότι θα ενεργοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2021 και για την οποία αργότερα θα σας δοθούν πρόσθετες οδηγίες   . 

 

ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ,  ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ  ΣΕ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

Γιαννακάκης Χρήστος                                                              Αποστόλου Κων/νος

Πρόεδρος  Δ.Σ.                                                                          Αναπλ. Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Μηνάς Νικόλαος 

Γεν. Γραμματέας 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ