Πρωτοβουλία για το Παιδί: Προκήρυξη θέσης Φροντίστριας - Παιδοκόμου

 

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί, προκειμένου να συνεχίσει την υλοποίηση της Πράξης:

«Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μακράς φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο από το Σπίτι της Βεργίνας», που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδ. ΟΠΣ 5029402,

προκηρύσσει την πλήρωση της ακόλουθης θέσης εργασίας:

Οικόσιτης Φροντίστριας-Παιδοκόμου, με ανοικτό αριθμό πλήρωσης θέσεων, προκειμένου να εργαστεί στο Σπίτι της Βεργίνας.

Αναλυτικότερα ζητούνται:

ΘΕΣΗ: Οικόσιτη Φροντίστρια-Παιδοκόμος για το Σπίτι της Βεργίνας 

Δεκτές θα γίνουν αιτήσεις γυναικών, ηλικίας από 35 έως 55 ετών, για εργασία μερικής ή πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:

1.Εμπειρία μητρότητας

2.Απολυτήριο Γυμνασίου

3.Καλή σωματική και ψυχική υγεία

4.Απαλλαγή από οικογενειακές υποχρεώσεις

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:

1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία

2.Δίπλωμα οδήγησης

3.Απολυτήριο Λυκείου ή Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής

4.Χειρισμός Η/Υ

5.Γνώση ξένης γλώσσας

6.Γνώσεις νοσηλευτικής

7.Γνώσεις μαγειρικής

8.Διάθεση εθελοντισμού

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις θέσεις είναι:

1.Πιστοποιητικό γέννησης.

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.

4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).

5.Αποδεικτικά επιπλέον προσόντων, κατά τα ανωτέρω.

6. Βιογραφικό σημείωμα.

7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.


 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

  • Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης και τα συνοδευτικά έγγραφά της, στο Γραφείο Διοίκησης της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, Ανοίξεως 19, ΤΚ 59131 Βέροια, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ταχυδρομικά, μέχρι την Παρασκευή  25 Ιουνίου 2021, ώρα 24:00.

  • Αιτήσεις και δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: hr@propaidi.org

  • Πληροφορίες: Αριστοτέλης Σιδηρόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ και Βαλάντης Καραγιάννης, Διοικητικός Διευθυντής, στο τηλέφωνο 23310-29571, εργάσιμες ώρες και μέρες.

 

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ