Συνεδριάζει εκτάκτως την Τετάρτη 21/7 το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

 

Την Τετάρτη 21η Ιουλίου 2021, και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει εκτάκτως με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1) «8η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 2021 (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

2) Ορισμός Υπεύθυνου Διαχείρισης Νέου Τραπεζικού λογαριασμού  για πληρωμή   δαπανών για νέες παροχές φωτισμού οδών, πλατειών κ.λ.π. (εντάλματα προπληρωμής).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ». 

Η συνεδρίαση συγκαλείται κατεπειγόντως για τους κάτωθι λόγους:

1) Για το μεν πρώτο θέμα, καθώς επείγει η ψήφιση της συγκεκριμένης αναμόρφωσης προκειμένου ο Δήμος να μπορέσει να πληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι του ΕΦΚΑ, ώστε να εκδοθεί ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία είναι υποχρεωτικό προαπαιτούμενο σε εν εξελίξει έργα, των οποίων η καταβολή φακέλου προς εκταμίευση πρέπει να γίνει πριν τις 31/07/2021.

2) Για το μεν δεύτερο θέμα, επείγει το άνοιγμα του συγκεκριμένου λογαριασμού καθώς μέσω αυτού θα μπορέσει ο Δήμος να καταβάλλει χρήματα για εντάλματα προπληρωμής προς τον ΔΕΔΔΗΕ, που είναι απαραίτητα για έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη.

Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης και  60249/22-09-2020  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35169 (ΦΕΚ 2366/Β/06-06-2021) ΚΥΑ.

για συζήτηση και λήψη απόφασης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                              

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ