47 θέσεις εργασίας στην Βέροια

 

Η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σε εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολών της όπως το ωδείο, η σχολή χορού τα εικαστικά κλπ, για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022, προκηρύσσει την πλήρωση σαράντα επτά (47) θέσεων προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή ανά ενότητα όπως προβλέπεται στη σχετική απόφαση.

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται προς την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης στον τοπικό τύπο έως τις : 9/8/2021. Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να παραστούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής εάν αυτό ζητηθεί από την επιτροπή.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Αίτηση υποψηφιότητας – Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη ή λαμβάνεται από την γραμματεία της ΚΕΠΑ (Μπιζανίου και Π. Μελά γωνία, 3ος όροφος, τ. 2331078100).
2) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

3) Πρόσφατο αναλυτικό σημείωμα καλλιτεχνικής δραστηριότητας σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.
4) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πρόσθετων προσόντων όπου αυτό απαιτείται
5) Βεβαίωση με την αριθμητική βαθμολογία του τίτλου σπουδών όπου αυτό απαιτείται.

6) Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία αποδεικνύεται:
Α. Είτε με βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη όπου να αναφέρεται η διάρκεια της σύμβασης και το αντικείμενο (αντίστοιχο μουσικό όργανο, θεωρητικά κλπ)
Β. Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
Γ. Είτε με βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ.1 Ν. 2190/1994 και του άρθρου 1 παρ.3 του Ν.2527/1997

Η προκηρυξη εδω

 

 

www.dikaiologitika.gr

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ