Ποιους αφορά το αφορολόγητο €800.000 σε δωρεές και γονικές παροχές

 

Πρεμιέρα κάνουν αύριο οι γονικές παροχές και δωρεές με αφορολόγητο 800.000 ευρώ, μετά την κατάθεση των σχετικών διατάξεων στη Βουλή. 

Το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα σειρά τροπολογιών για την εφαρμογή των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, οι οποίες προβλέπουν: 

- Αύξηση του αφορολόγητου δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων για συγγενείς πρώτου βαθμού στις 800.000 από 150.000 σήμερα. 

Το όριο αυτό αφορά δωρεές και γονικές παροχές οι οποίες συστήνονται από την 1η Οκτωβρίου 2021 και αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων: 

1. Σύζυγο του κληρονομούμενου

2. Πρόσωπο το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον κληρονομούμενο και το οποίο λύθηκε με τον θάνατο αυτού, εφόσον η συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον 2 ετών. 

3. Κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, τέκνα αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, τέκνα νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δυο γονέων)

4. Κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού (παππούδες, εγκόνια)

5. Ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού. 

Επίσης, με τις νέες διατάξεις, μειώνεται ο ΦΠΑ στο 13% για γυμναστήρια και σχολές χορού έως τις 30/6/22 και παρατείνεται έως την ίδια ημερομηνία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή για σερβιριζόμενο καφέ, μεταφορές, τουριστικό πακέτο. 

Μειώνεται επίσης εφάπαξ ο ΦΠΑ στις ζωοτροφές από το 13% στο 6%. 

Με άλλες διατάξεις ανοίγει ο δρόμος για την κρατική επιδότηση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος, με 200 εκατ. ευρώ. 

 

Οι διατάξεις για γονικές παρχές-δωρεές

1. Στο άρθρο 44 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α' 266):
α) η περ, α) της παρ, 1 επικαιροποιείται,
β) προστίθεται παρ. 1α,
γ) η παρ. 2 τροποποιείται ως προς την αύξηση του αφορολόγητου ποσού για δωρεές και γονικές παροχές περιουσιακών στοιχείων και χρηματικών ποσών και τον μη συνυπολογισμό αυτών στην αιτία θανάτου κτήση περιουσίας, και οι ως άνω παράγραφοι διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Το υπόλοιπο της περιουσίας, πλην των χρηματικών ποσών, που αποκτάται αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, το οποίο απομένει μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων και απαλλαγών που προβλέπονται στα άρθρα 41 και 43, υποβάλλεται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα.

Από το φόρο που προκύπτει εκπίπτει: α) ο φόρος που αναλογεί στις προγενέστερες δωρεές και γονικές παροχές, που συνυπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 36, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31, και β) ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε ή οριστικά και τελεσίδικα βεβαιώθηκε στην αλλοδαπή για τις δωρεές και γονικές παροχές κινητών που έγιναν εκεί, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32.

1α. Ειδικά η δωρεά ή γονική παροχή προς τα πρόσωπα που υπάγονται στην Α' κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 29 οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, καθώς και η δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών, η οποία διενεργείται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, υπόκεινται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), μετά την αφαίρεση εφάπαξ αφορολογήτου ποσού οκτακόσιων χιλιάδων (800.000) ευρώ. Οι δωρεές και γονικές παροχές του προηγούμενου εδαφίου δεν συνυπολογίζονται στην αιτία θανάτου κτήση περιουσίας μεταξύ των αυτών προσώπων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύναται να εξειδικεύεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

2. Η αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής κτήση χρηματικών ποσών, πλην των προβλεπομένων στην παρ. 1α, υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στην Α' κατηγορία, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη 8' κατηγορία και με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Γ' κατηγορία.».

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για δωρεές και γονικές παροχές, οι οποίες συστήνονται από την 1η Οκτωβρίου 2021. Δωρεές και γονικές παροχές που έχουν διενεργηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή, δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 36, περί συνυπολογισμού προγενέστερων δωρεών και γονικών παροχών. 

 

 

www.euro2day.gr

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ