Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας (30/11/21)

 

Την Τρίτη 30 Νοεμβρίου και ώρα 10:00-11:00 θα συνεδριάσει (δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:


1   Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειου χώρου Δ. Νάουσας", Α.Μ.: 14/2021, προϋπολογισμού 258.989,20€ (με Φ.Π.Α.)"
2   Παράταση  ή μη α)την υπ’ αριθμό 17751/22-10-2020 (20SYMV007525897 2020-10-22) σύμβαση για την υπηρεσία Μεταφοράς Ανακυκλώσιμων Υλικών από το ΣΜΑ Νάουσας στο ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας και Μεταφοράς Υπολείμματος Ανακυκλώσιμων Υλικών από το ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης και β) την υπ’ αριθμό 298/2021 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής  (21SYMV009096968 2021-08-20) σύμβαση για Μεταφοράς Υπολείμματος Ανακυκλώσιμων Υλικών από το ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, του Δήμου Νάουσας με την εταιρεία Δίον Τεχνική Α.Ε. έως 30/5/2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.
3   ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Κοινής Επιτροπής  Παρακολούθησης  της προγραμματικής σύμβασης - για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης του έργου  με τίτλο: «Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας», (A.M.: 15/2018), ως προς τη χορήγηση 1ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών κατά  τρείς μήνες (3), δηλ. έως και 17-2-2022 (από 17-11-2021 που ισχύει σήμερα  βάσει της Σύμβασης) (με αναθεώρηση).
Ανάδοχος:  "ΑΦΟΙ  ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ - Δ. ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε."
Προϋπολογισμού: 200.000,00  €
Σύμβασης: 130.150,47 € (με το ΦΠΑ)
4   Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Ροδοχωρίου (4η κατάσταση δαπανών 2021 – ΚΑΕ 80.8251.014).
5   Έγκριση ή μη διαγραφής προσαυξήσεων  οφειλών από Χ.Κ. 0009/2009, 0030/2009 & 0010/2010
6   Έγκριση ή μη διαγραφής  οφειλών από Χ.Κ. ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ
7   Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών
8   Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών
9   Έγκριση πρακτικών ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των λημμάτων των συστάδων 19α, 20, 21α, 21β, 21γ, 59β, 59γ, 60α, 60β, 60γ, 61γ  του Δημοτικού δάσους Νάουσας
10   Έγκριση πρακτικών φανερής ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του λήμματος της συστάδας 40β  του Δημοτικού δάσους Νάουσας
11    Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης του λήμματος της συστάδας 40β του Δημοτικού Δάσους Νάουσας
12   Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου "Προμήθεια συστήματος ευφυούς άρδευσης για τη διαχείριση και την εξοικονόμηση αρδεύσιμου ύδατος  σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου  του Δήμου Ηρωικής Πόλης της Νάουσας, για τη λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμισή τους", Α.Μ.: 9298/2020, προϋπολογισμού 232.494,00€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού
13   Αποδοχή ένταξης από το Πράσινο Ταμείο της πρότασης του Δήμου Νάουσας στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021» ΤΗΣ Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)


Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ