Πρόγραμμα εκπαίδευσης Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Την υλοποίηση προγράμματος ειδικής εκπαίδευσης υποψήφιων Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία προβλέπει απόφαση του Υπουργού Εργασίας κ. Σκουρλέτη

Το Πρόγραμμα έχει την ακόλουθη δομή α) Θεωρητική Εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια της οποίας, οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται γενικά και εξειδικευμένα θέματα αναφορικά με τη συνολική θεώρηση της γενικής και ειδικής προστατευτικής εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία και το ελεγκτικό, συμβουλευτικό και ενημερωτικό έργο του Σ.ΕΠ.Ε. β) Πρακτική Εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της οποίας, οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. και συμμετέχουν ενεργά σε αυτή, με στόχο την απόκτηση ικανών πρακτικών γνώσεων, εμπειριών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καθηκόντων τους, ως Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. γ) Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος από τους εκπαιδευθέντες και Αξιολόγηση-Πιστοποίηση των εκπαιδευθέντων, μέσω γραπτής εξέτασης

Η Θεωρητική Εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (οδός Δραγατσανίου, αρ.8) και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων στον πέμπτο όροφο του Καταστήματος. Η Πρακτική Εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε (Τμήματα Διευθύνσεων Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία) στις οποίες ήδη υπηρετούν οι εκπαιδευόμενοι. Η διαδικασία Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος από τους εκπαιδευθέντες και Αξιολόγησης-Πιστοποίησης των εκπαιδευθέντων θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στην ανωτέρω αίθουσα του Καταστήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.

Η Θεωρητική Εκπαίδευση θα αρχίσει στις 9/3/2015 και θα λήξει στις 13/3/2015 ( πέντε εργάσιμες ημέρες). Η Πρακτική Εκπαίδευση θα αρχίσει στις 16/3/2015 και θα έχει διάρκεια τριών (3) μηνών. Η διαδικασία Αξιολόγησης-Πιστοποίησης θα αρχίσει με το πέρας της Πρακτικής Εκπαίδευσης και σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου.

Η παρακολούθηση του παρόντος Εκπαιδευτικού Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους υπαλλήλους και η ενεργή συμμετοχή τους σε κάθε μορφής εκπαιδευτική δοκιμασία, είναι υποχρεωτική. Μετά το τέλος της Θεωρητικής και της Πρακτικής Εκπαίδευσης και σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου, οι υποψήφιοι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία συμπληρώνουν υποχρεωτικά αναλυτικό έντυπο αξιολόγησης του Προγράμματος Θεωρητικής και Πρακτικής Εκπαίδευσης που παρακολούθησαν.

Ακολούθως, οι υποψήφιοι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία αξιολογούνται - πιστοποιούνται μέσω γραπτής εξέτασης σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (αριθμού ίσου του συνόλου των διδακτικών ωρών της Θεωρητικής Εκπαίδευσης) που αφορούν τα θέματα, τα οποία διδάχθηκαν, κατά τη διάρκεια της Θεωρητικής και Πρακτικής Εκπαίδευσης. Οι ερωτήσεις τίθενται από τους εκπαιδευτές Θεωρητικής Εκπαίδευσης.

Ο αριθμός των ερωτήσεων που θέτει κάθε εκπαιδευτής, αναλογεί στον αριθμό των διδακτικών ωρών του θέματος που εισηγήθηκε στο Πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση-βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από τους εκπαιδευτές. Κάθε εκπαιδευτής αξιολογεί-βαθμολογεί τα θέματα του διδακτικού του αντικειμένου. Οι υποψήφιοι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία αξιολογούνται επιτυχώς στη γραπτή δοκιμασία, εφόσον έχουν απαντήσει σωστά στο 50% των ερωτήσεων.

Σε περίπτωση μη επιτυχούς αξιολόγησης στη γραπτή δοκιμασία, οι υποψήφιοι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία επιστρέφουν στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα και μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών καλούνται να αξιολογηθούν-πιστοποιηθούν εκ νέου, μέσω δεύτερης γραπτής δοκιμασίας, με σύστημα και κριτήρια αξιολόγησής τους, όμοια με αυτά της πρώτης γραπτής δοκιμασίας.

Σε περίπτωση δεύτερης μη επιτυχούς αξιολόγησης, οι υποψήφιοι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία καταλαμβάνουν κενές θέσεις γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης του Σ.ΕΠ.Ε. ή της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. Οι υποψήφιοι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, οι οποίοι: α) έχουν παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης, β) έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Πρόγραμμα Πρακτικής Εκπαίδευσης, και γ) έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στη γραπτή εξέταση, πιστοποιούνται ως Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης από το Τμήμα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου, η οποία κοινοποιείται στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού ΥΠ.Ε.Κ.Α.Π. και Σ.ΕΠ.Ε. της ίδιας Διεύθυνσης και στη συνέχεια δύνανται να ασκούν τα καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασίας

www.dikaiologitika.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ