Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας (13/2/20)

 

Την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:


1  «Καθορισμός των όρων διακήρυξης με φανερή προφορική πλειοδοτική  δημοπρασία εκμίσθωσης,  για 8 έτη  δημοτικού ακινήτου, γραφείου (40 τ.μ. ) 2ου Ορόφου επί της οδού Δ. Σολωμού 7 στη Νάουσα»
2  Έγκριση ή μη επικαιροποίησης μελέτης του έργου «Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου Γυμνασίου Κοπανού»
3  Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού για το δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ολοκληρωμένης ανάπλασης στον αστικό ιστό της πόλης της Νάουσας» 
4  Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμ 11/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νάουσας
5  Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμ 63/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νάουσας
6  Σύσταση και χορήγηση πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας
7  Σύσταση και χορήγηση Πάγιας Προκαταβολής  Δήμου Νάουσας-Βοργιατζίδης Αλέξανδρος
8  Σύσταση και χορήγηση Πάγιας Προκαταβολής  Δήμου Νάουσας-Βασιλείου Πέτρος
9  Έγκριση ή μη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης και του ισολογισμού 2018 και εκθέσεων ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών 
10  Έγκριση ή μη της 10/2020 απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας που αφορά την 1η Τροποποίηση προϋπολογισμού  του  Κ.Κ.Π. & Α.Δ. Νάουσας για το οικονομικό έτος 2020»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                            

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ