Διαπίστευση Erasmus+ για το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Βέροιας

 

Στις 26 Μαρτίου 2021, απονεμήθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Βέροιας η «Διαπίστευση Erasmus» στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με κωδικό 2020-1-EL01- KA120-VET-094884.

Η Διαπίστευση του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου ως φορέα εκπαίδευσης με ικανότητες οργάνωσης υψηλού επιπέδου δραστηριοτήτων κινητικότητας, συνεπάγεται απλουστευμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες  χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του νέου προγράμματος (2021-2027).

Στην απονομή της διαπίστευσης συνετέλεσε η εμπειρία του ΕΚ στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ποιότητας, το υπάρχον σχέδιο διεθνοποίησης του φορέα και η πλήρης και εμπεριστατωμένη πρόταση που κατατέθηκε, η οποία συνάδει με τις αρχές και τους γενικούς στόχους της πρόσκλησης του προγράμματος. 

Με την διαπίστευση Erasmus το Ε.Κ. αποκτά πλεονέκτημα και επιδιώκει:

  • Την ενίσχυση της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων μέσα από την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

  • Την υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή.

  • Την τόνωση της συμπερίληψης, της  ένταξης και των ίσων ευκαιριών, της πολυμορφίας, του διαλόγου, της αλληλεγγύης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

  • Την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της δυναμικής στην περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξή του.

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ