ΟΑΕΔ: Έρχονται προσλήψεις εργασιακών συμβουλών για ειδική προσέγγιση σε όλους τους ανέργους

 

Προσλήψεις εργασιακών συμβούλων, συμμετοχή των ανέργων με το που εγγράφονται στον ΟΑΕΔ στη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και δημιουργία Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεγάλων και Μεσαίων Επιχειρήσεων, η οποία έχει ως βασική αποστολή την αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας προβλέπονται σε τροπολογία.

 

Συγκεκριμένα προβλέπονται στην τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα ρυθμίζονται ζητήματα λειτουργίας του ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα:

1.α. Ανατίθενται καθήκοντα εργασιακού συμβούλου σε υπαλλήλους των Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (Κ.Π.Α.2) του Ο.Α.Ε.Δ., για την επιτέλεση του έργου της αντιστοίχισης/σύζευξης της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

 

β. Παρέχεται η δυνατότητα στον Ο.Α.Ε.Δ. να συνάπτει για τις ανάγκες εφαρμογής της δράσης σχετικά με Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για πρόσληψη νέων εργασιακών συμβούλων, κατηγορίας πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Οι εν λόγω προσλήψεις διενεργούνται χωρίς προηγούμενη έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριμελή τουλάχιστον Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ.

γ. Σε υπάλληλο του Κ.Π.Α.2 του Ο.Α.Ε.Δ. ανατίθενται καθήκοντα Επικεφαλής Μέσου Διοικητικού Επιπέδου (Ε.Μ.Δ.Ε.), ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας. Καθορίζονται ο τρόπος ανάθεσης, ο στόχος του έργου και οι αρμοδιότητες αυτού.

δ. Προβλέπεται ότι οι άνεργοι κατόπιν εγγραφής στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., συμμετέχουν στη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης, που έχει σκοπό την άμεση και επιτυχή σύζευξη των καταγεγραμμένων ανέργων με τις ανάλογες διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Οι ανωτέρω έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δράσεις ομαδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, που παρέχονται από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους εργασιακούς συμβούλους του Ο.Α.Ε.Δ. και ορίζεται το αντικείμενο και ο σκοπός αυτών.

ε. Ορίζονται οι κατηγορίες προσώπων, που μπορούν να επιλεγούν ως Διευθυντές Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ο.Α.Ε.Δ.

 
 

στ. Συνιστάται στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. ως αυτοτελές γραφείο η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεγάλων και Μεσαίων Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Μ.Μ.Ε), η οποία έχει ως βασική αποστολή την αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Προβλέπονται τα κριτήρια επιλογής του επικεφαλής της ανωτέρω Μονάδας και καθορίζονται οι αρμοδιότητες της.

Προσλήψεις Εργασιακών Συμβούλων

1. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του δύναται, για τις ανάγκες εφαρμογής της δράσης σχετικά με Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, να συνάπτει ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για πρόσληψη νέων εργασιακών συμβούλων, κατηγορίας πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης και μόνο μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

2. Οι εν λόγω προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ μετά από έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. και χωρίς προηγούμενη έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280) κατά το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α' 133). Στην προκήρυξη αναφέρονται, ιδίως, ο αριθμός του προσωπικού που θα προσληφθεί ανά κατηγορία, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα προσόντα πρόσληψης και ο τρόπος απόδειξης αυτών, τα κριτήρια επιλογής και ο τρόπος βαθμολόγησης αυτών, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και η διαδικασία.

3. Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριμελή τουλάχιστον Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ.. Η Επιτροπή συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, απορριπτέων καιπροσληπτέων, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. και αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π.. Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., κατά τις οικείες διατάξεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της καταχώρισης αυτών στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ..

4. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας, καθώς και τον κατ' ένσταση έλεγχο των πινάκων και ενημερώνει εν συνεχεία τον Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου αυτός να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων εφαρμοζομένων αναλόγως και των παρ. 8 και 9 του άρθρου 41 του ν. 4765/2021 (Α'6).

5. Ως προς την ανώτατη χρονική διάρκεια των συμβάσεων εφαρμόζονται τα άρθρα 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α' 135) και απαγορεύεται η μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

6. Το κόστος σύναψης των συμβάσεων αυτών βαρύνει τον Ο.Α.Ε.Δ. και εκκαθαρίζεται σε βάρος των πιστώσεων που θα χορηγηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Εξατομικευμένη προσέγγιση

1. Κατόπιν της εγγραφής στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι άνεργοι συμμετέχουν στη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης, με σκοπό τη διερεύνηση των βιογραφικών τους στοιχείων, την ανάλυση των χαρακτηριστικών τους (προφίλ) και εν τέλει τη σύνταξη του Ατομικού τους Σχεδίου Δράσης (Α.Σ.Δ.), με την οποία ολοκληρώνεται η ανωτέρω διαδικασία και η οποία έχει ως σκοπό την άμεση και επιτυχή σύζευξη των καταγεγραμμένων ανέργων με τις ανάλογες διαθέσιμες θέσεις εργασίας («εξατομικευμένη προσέγγιση»),

2. Η διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης επικεντρώνεται ιδίως:

α) στον καθορισμό του επαγγελματικού στόχου του ατόμου,

β) στη διερεύνηση και ανάλυση του προφίλ του ατόμου, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών χαρακτηριστικών, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του,

γ) στην (από κοινού) σύνταξη του Α.Σ.Δ., το οποίο ρυθμίζει τη συνεργασία μεταξύ του εργασιακού συμβούλου και του ατόμου,

δ) στην πρόταση για συμμετοχή του ατόμου σε δράσεις ή προγράμματα συμβουλευτικής, απασχόλησης ή κατάρτισης,

ε) στην επιτυχή σύζευξη και σύνδεση του επαγγελματικού προφίλ του ατόμου με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

στ) στην επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη σε ατομικό επίπεδο.

3. Η διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης διενεργείται μέσω των εργασιακών συμβούλων, οι οποίοι αξιοποιούν τα βιογραφικά στοιχεία του κάθε ενδιαφερομένου, καταρτίζουν το Α.Σ.Δ. του, τον ενημερώνουν για διαθέσιμες δράσεις και προγράμματα και του προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη και καθοδήγηση για την ένταξη ή την επανένταξή του στην αγορά εργασίας.

Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεγάλων και Μεσαίων Επιχειρήσεων

1. Στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) λειτουργεί ως αυτοτελές γραφείο η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεγάλων και Μεσαίων Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Μ.Μ.Ε), η οποία έχει ως βασική αποστολή την αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας, μέσω της ανάπτυξης μίας αμφίδρομης, σταθερής και διαρκούς σχέσης συνεργασίας και παροχής προσαρμοσμένων υπηρεσιών προς τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

2. Καθήκοντα επικεφαλής της Μ.Ε.Μ.Μ.Ε ανατίθενται σε υπάλληλο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως κλάδου, ο οποίος διαθέτει επαγγελματική πείρα ή ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με την αποστολή της Μ.Ε.Μ.Μ.Ε.. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. σε πρόσωπο διαφορετικό από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.

3. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Μ.Ε.Μ.Μ.Ε. βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τα Κ.Π.Α.2 σε όλη τη χώρα και τους εργασιακούς συμβούλους αναζητούντων εργασία και εργασιακούς συμβούλους εργοδοτών και:

α) προωθεί την εδραίωση μιας σταθερής σχέσης συνεργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. με τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και τη δικτύωση των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ., μέσω αποκεντρωμένων επιχειρησιακών συνεργασιών με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις της περιοχής τους,

β) παρακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις σε θέματα απασχόλησης του εργατικού δυναμικού,

γ) συνεργάζεται με τους κοινωνικούς φορείς και εταίρους,

δ) προάγει τη διαφάνεια στην προβολή των θέσεων εργασίας, προβάλλει το έργο της και μεριμνά για την καθιέρωσή της ως σταθερό σημείο αναφοράς των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων για τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό,

ε) αξιοποιεί το σύνολο των δεδομένων που διαχειρίζεται, ιδίως σχετικά με τα βιογραφικά των ανέργων, ενημερώνει τις επιχειρήσεις και συνεργάζεται με το αρμόδιο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτες

στ) προσφέρει στις επιχειρήσεις προσαρμοσμένες και ποιοτικές υπηρεσίες εύρεσης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες περιλαμβάνουν, ιδίως, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την καταγραφή των κενών θέσεων εργασίας στην εκάστοτε επιχείρηση και τη διερεύνηση κατάλληλων υποψηφίων που αντιστοιχούν σε αυτές, την προεπιλογή υποψηφίων μέσω στοχευμένων συνεντεύξεων και τη συμμετοχή τους σε ημερίδες σταδιοδρομίας και άλλες εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνει,

ζ) παρακολουθεί τις τελικές επιλογές και τοποθετήσεις που πραγματοποιούνται, ανταλλάσσει δεδομένα και προβαίνει σε αξιολόγηση και απολογισμό της διαδικασίας για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σύζευξης.

 

 

www.dikaiologitika.gr

 

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ